Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
!-->
 Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадского
 
Вимоги для авторів
   
У статті мають бути відображені такі елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).

Перед назвою статті у верхньому лівому куті вказується індекс УДК (шрифт 12) та код ORCID. Назва статті друкується в центрі великими літерами напівжирним шрифтом (шрифт 14) без крапки в кінці, під нею через два інтервали в центрі напівжирним курсивом (шрифт 14) прізвище й ініціали автора, після коми науковий ступінь та поряд у дужках назва міста (іноземні автори також указують країну).

Після назви статті і прізвища автора через два інтервали друкуються анотації українською, російською (до 500 знаків) й англійською (2000 знаків) мовами (шрифт 12, міжрядковий інтервал 1). На початку кожної анотації подаються прізвище, ініціали автора та назва статті мовою анотації. Після кожної анотації з абзацу за алфавітом подаються ключові слова (не більше 5). Словосполучення «Ключові слова» набирається з великої літери напівжирним шрифтом з двокрапкою (шрифт 12), інтервал між анотаціями 1,5.

Текст статті друкується без автоматичних переносів слів; шрифт 14; інтервал – 1,5; поля ліворуч, угорі, внизу – 2,5, праворуч – 1; форматування за шириною сторінки; відступ абзацу – 1,25. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-). Якщо використані спеціальні шрифти, символи, ілюстрації, таблиці (у Word), їх додають до електронного варіанта окремими файлами. Ілюстративний мовний матеріал виділяється курсивом. Посилання в тексті оформлюються квадратними дужками згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: [1: 35], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої сторінки. Завершує публікацію література (слово ЛІТЕРАТУРА друкується напівжирним шрифтом великими літерами без відступу від лівого поля). Нижче подається занумерований перелік цитованих робіт в алфавітному порядку авторів і назв видань (шрифт 12, інтервал 1), оформлений відповідно до стандартів ВАК України. У разі необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу. У список лiтератури мають бути включенi видання, що опублiкованi протягом останнiх п`яти рокiв. (Зразок оформлення статті див. у Додатку 1).

Для входження Збірника у наукометричні бази даних список літератури оформлюється двічі: спочатку за вимогами ДАК України як ЛІТЕРАТУРА (LITERATURE для англомовної статті), потім за міжнародними стандартами як REFERENCES.

БАЗИ РЕФЕРУВАННЯ ТА ІНДЕКСУВАННЯ:
• Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського;
• Інституційний репозитарій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Після слова REFERENCES (великими літерами жирним шрифтом без двокрапки в кінці) наводиться ненумерований алфавітний список усіх джерел. Приклади оформлення списків літератури див. у Додатку.

Транслітерування назв статей рекомендується здійснювати автоматично на сайті http://www.translit.ru (для російської мови) та http://translit.kh.ua (для української).

Стаття подається до редакції або надсилається електронною поштою на адресу vestnik-knu@ukr.net українською або англійською мовою (іноземні громадяни можуть подавати російською та англійською) в редакторі Word для Windows версія 6.0, 7.0, разом з двома паперовими примірниками тексту. Обсяг статті: 9-11 стор.

Сторінки рукопису в електронному варіанті не нумеруються, в роздрукованому варіанті нумеруються олівцем на звороті.

При поданні статті необхідно надати відсканований варіант першої сторінки з підписом автора (авторів), що підтверджує відсутність у статті плагіату. («Стаття «Назва статті» не містить плагіату». Підпис(и)).

Відомості про автора подаються на окремому аркуші (файлі): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи повністю, контактний телефон, поштова та електронна адреса, код ОRCID. Автори без наукового ступеню додають до рукопису одну рецензію кандидата або доктора наук. Термін подання статей у грудневий випуск – до 1 жовтня, у червневий – до 15 березня. У разі пізнішого подання матеріалів буде розглядатися можливість публікації статті у наступному випуску збірника.

Разом із матеріалами просимо надсилати 2 конверти для листування. Усі зазначені матеріали подаються у файлі.

Статті та оплата публікації (вартість однієї сторінки публікації українською та російською мовою – 40 грн., англійською мовою - 30 грн.), приймаються за адресою: кафедра мовної підготовки (кімн. 3-82), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022.

Секретарі кафедри – Вялкова Наталія Григорівна, Степура Леся Петрівна.

тел. (057)707-55-30
e-mail: vestnik-knu@ukr.net

Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Подані матеріали не повертаються. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають усім зазначеним вимогам.
Редакцiйна колегiя не здiйснює розсилку збiрника авторам.

Автори статей, які бажають взятии участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», що проводиться на початку червня, мають повідомити про це у відомостях про автора та додати до сплати за статтю організаційний внесок у розмірі 100 грн. Заявка на участь у конференції у Додатку 2.
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна