Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Кафедра мовної підготовки 2

Головна

Кафедра російської мови як іноземної підготовчого факультету Харківського національного університету - зараз кафедра української та російської мов як іноземних Центру міжнародної освіти - за часом свого утворення є другою кафедрою російської мови як іноземної в Україні та п'ятою в колишньому Радянському Союзі. Її по праву можна назвати однією з основоположниць методики РЯІ. Вона почала свою роботу у вересні 1961 року, коли перші 150 іноземних студентів - (громадяни Іраку) - приїхали на навчання до ХДУ.

Перший колектив кафедри налічував 21 викладача: Лігачова Ю.А., Селіванова Л.В., Литовкіна З.А., Лебедєва В.А., Варваринська (Маєвська) Г.Є., Гуторов А.М., Вітковська Е.В ., Пархоменко Т.Я., Деменко В.А., Черкасова Л.П., Філіппова З.А., Пармакян Л.А., Бекирова (Скорик) Д.С., Чернецька М.М., Овчаренко Л. М., Педан В.П., Кобцева І.Ф., Шевельов В.М., Меліхов В.Г., Левитський В.В, Стороженко В.Г.

60-70 роки були в її історії, як і в історії інших кафедр РЯІ Радянського Союзу, роками пошуків шляхів і методів викладання навчального предмета, абсолютно нового для самих людей, що його викладали, - російської мови як іноземної (РЯІ).

Перші студенти навчалися російської мови за підручниками з Москви та Києва. Але життя вимагало створення своїх підручників. Першим навчальним посібником з російської мови (ротапринтне видання) для студентів підготовчого факультету ХДУ був посібник, авторами якого стали Вітковська Е.В., Лігачова Ю.А., Литовкіна З.А., Селіванова Л.В., Філіппова З.А., Чернецька М.М. Він вийшов у 1962 році.

Різноманіття напрямів, за якими йшло становлення кафедри, викликало до життя створення багатьох творчих науково-методичних груп, завдяки спільним зусиллям яких кафедрі вдалося сформувати свій науково-методичний вигляд, свою методичну школу.

Але особливо актуальною була задача створення навчальних посібників і підручників, адекватних цілям навчання студентів підготовчого факультету.

Було створено групу викладачів, які займалися питаннями методики викладання фонетики іноземцям. Фонетичному аспекту приділялася велика увага. Підсумком зусиль групи стало створення фонетичного курсу для початківців, який з тих далеких часів обов'язково передував вивченню іноземцями основного курсу російської мови.

У ті роки на підготовчому факультеті ХДУ було створено унікальний предмет - музичну фонетику. Вона стала результатом спільної діяльності викладачів-фахівців зі співу і викладачів російської мови. Музична фонетика покликана вирішувати важливі навчальні завдання (поліпшення вимовних навичок, навчання фонетики, розвиток фонетичного слуху, автоматизація вимовних навичок) за допомогою музики.

Ритм і мелодія, як відомо, - прекрасні помічники в будь-якій справі. Прийшли вони на допомогу й іноземцям під час вивчення ними російської мови. Кафедра може пишатися навчальними посібниками з музичної фонетики - їхньою якістю, вмістом і тим фактом, що аналогів таких посібників на інших підготовчих факультетах немає.

Перед кафедрою стояло не тільки завдання створення науково-обґрунтованої теоретико-методичної бази викладання російської мови іноземцям. Студентів підготовчого факультету потрібно було вміти вчити спілкуванню в російськомовному середовищі і, перш за все, готувати до навчання в радянських вузах, де вони, нарівні з радянськими студентами, могли б навчатися за обраною спеціальністю.

Так в методиці викладання РЯІ з'явилося поняття «Мова спеціальності». З'явилася необхідність у професійно-орієнтованих підручниках і навчальних посібниках з російської мови, метою яких було навчання студентів мовних особливостей − лексичних, граматичних, стилістичних, − що притаманні мовам конкретних предметів і наукових дисциплін, які потрібно було слухати у вузах за обраними студентами спеціальностями.

У 80-ті роки на кафедру прийшли випускники відділення РЯІ філологічного факультету університету. Це був потужний приплив молодих, свіжих сил, який відрізнявся ентузіазмом, любов’ю до своєї спеціальності, високим професіоналізмом, дбайливим ставленням до традицій.

За роки існування кафедри її викладачі працювали в довгострокових відрядженнях в багатьох країнах світу: Афганістан, Англія, Алжир, Франція, Канада, Гвінея, Судан, Югославія, Японія, Уганда, Данія, Польща, Індія, Фінляндія, Куба, Чехословаччина, Малі, Кампучія, Угорщина.

Викладачі кафедри брали активну участь у роботі науково-практичних конференцій всерадянського й міжнародного масштабу, Міжнародної асоціації викладачів російської мови і літератури. Доповіді та повідомлення наших викладачів у Празі, Будапешті, Софії, Москві, Санкт-Петербурзі внесли вагомий і визнаний внесок у розвиток союзної русистики. Кафедра вийшла на міжнародну орбіту.

За роки свого існування з дня відкриття до теперішнього часу кафедра пройшла довгий і плідний шлях розвитку і становлення.

Наразі на кафедрі працюють 28 викладачів. З них - 5 доцентів, 17 старших викладачів, 6 викладачів. На кафедрі працюють 7 кандидатів наук.

У 2006 році кафедру було перейменовано на кафедру української та російської мов як іноземних.

З 2006 року кафедру української та російської мов як іноземних (підготовчий етап) очолила канд. філол. наук, доцент Валіт О.С.

У зв'язку зі своїм перейменуванням кафедра визначила для себе абсолютно новий напрямок у роботі - викладання української мови як іноземної. Перший і найважливіший крок уже зроблено: на кафедрі створений підручник «Українська мова для іноземців» (автори Чистякова А.Б., Селіверстова Л.І., Лагута Т.І., 2008). Багато років поспіль викладачами кафедри ведеться факультатив з української мови, який викликає великий інтерес у іноземних студентів.

У 2011 році авторський колектив Селіверстова Л.І., Лагута Т.М., Клочко Т.В., Ященко А.А. створив книгу для читання «Читаймо про Україну українською, російською, англійською» під редакцією Валіт О.С.

У 2014 році цю книгу було перевидано з доповненнями та змінами: додано китайський переклад текстів і словників-тезаріусів із залученням нового учасника Чу Ін (КНР).

Кафедра продовжує кращі традиції викладання російської мови іноземним студентам, які було закладено фундаторами методики викладання російської мови як іноземної.

Важливим досягненням роботи кафедри за останні роки є створення комплексу навчальних посібників. Створено 2 базові підручники з російської мови з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Чистякова А.Б., Джурко Э.Н., Петренко И.П. Русский язык для иностранных студентов. 6-ое изд. – 2008
 2. Чистякова А.Б., Варава С.В., Джурко Е.М., Петренко И.П. 1201 русский глагол. Учебный словарь-справочник
 3. Витковская Э.В. Русский язык: Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов. – 2002

Наразі кафедра працює за створеним викладачами кафедри навчальним комплексом нового покоління:

 • Друг: Русский язык для начинающих: учебное пособие для студентов-иностранцев. Вводный курс (Варава С.В., Джурко Э.Н., Петренко И.П. под ред. Зайцевой И.П.)
 • Друг: Русский язык для начинающих: учебное пособие для студентов-иностранцев. Основной курс. В двух частях (Варава С.В., Джурко Э.Н., Петренко И.П. под ред. Зайцевой И.П.)
 • Сборник контрольных работ к учебному комплексу «Друг» (Валит Е.С., Варава С.В., Джурко Э.Н., Комарова В.Л., Пушкарева Е.Н.)
 • Говорим по-русски. Учебно-методическое пособие по развитию устной речи студентов-иностранцев (начальный этап) (Валит Е.С., Джурко Э.Н., Петренко И.П.)

У рамках кожної навчальної групи ведеться робота з навчання мови спеціальності студентів – «Науковий стиль мовлення». Усього на кафедрі існує 5 секцій зі спеціалізації студентів:

 1. гуманітарна (філологи, перекладачі);
 2. економічна (економісти, юристи);
 3. інженерно-технічна;
 4. ммедико-біологічна (біологи, медики, фармацевти, психологи);
 5. мистецтв (художники, музиканти, хореографи).

У всіх секціях студенти використовують у процесі навчання навчально-методичні посібники з наукового стилю мовлення, створені викладачами кафедри.

Дуже важливим у практичній роботі кафедри є впровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів навчання. Використовуються комп'ютерні класи, де викладач працює з групою в аудиторні години і студенти можуть самостійно займатися після занять. Викладачі кафедри беруть участь у створенні електронних підручників, навчальних презентацій, лабораторних робіт і тестів на основі мультимедіа. На кафедрі використовуються авторські мультимедійні презентації з граматики російської мови, тематичні та країнознавчі презентації з наукового стилю мовлення, з міфології, фольклору, з античної літератури (В.Л.Комарова, Л.І. Селіверстова, Л.В. Задорожняя, О.С. Валіт).

У 2012 році на кафедрі створено Дистанційний курс навчання «Російська мова для іноземців» (Селіверстова Л.І., Нечипоренко С.С., Петренко І.П., Колоколова А.О., Александров Д.Ю.). Він призначений для студентів, що бажають освоїти рівень В-1, необхідний для отримання сертифікату про закінчення підготовчого факультету.

Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних наукових конференціях і семінарах з проблем вивчення російської мови та викладання її іноземним учням у нашій країні і за кордоном. Викладачі кафедри підтримують наукові контакти і співпрацюють з колегами з 12-ти зарубіжних вузів.

Щороку кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки».

Щорічно викладачі кафедри є науковими керівниками студентів підготовчого факультету, які беруть участь у студентських наукових конференціях багатьох вузів міста Харкова.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своїх професійних знань, над удосконаленням педагогічної майстерності. З цією метою в 2004 р. на базі Бєлгородського державного університету вони проходили навчання на виїзному семінарі Російського університету дружби народів (РУДН), у 2005 р на виїзному семінарі РУДН в ХНУ імені В.Н. Каразіна, в 2007 р. на виїзному семінарі інституту російської мови імені О.С. Пушкіна (ІРМП) на базі ХНУ імені В.Н. Каразіна, у 2008 р. в ІРМП (Москва, РФ).

Молоді викладачі завжди мають можливість навчатися методики викладання РЯІ, оскільки на кафедрі було створено діючий і сьогодні інститут наставництва, що включає «Школу молодого викладача», взаємовідвідування занять, проведення відкритих уроків.

На кафедрі систематично проходять засідання ннауково-методичного семінару, де розробляються і обґрунтовуються лінгводидактичні принципи, які реалізуються в процесі викладання російської мови як іноземної в поєднанні аспектів загального та професійно орієнтованого володіння даною мовою.

Під керівництвом провідних викладачів кафедри щорічно проходять педагогічну практику студенти IV-V курсів філологічного факультету нашого університету.

Щорічно викладачі кафедри проводять Олімпіаду з російської мови, в якій беруть участь кращі іноземні студенти. Вона проводиться в кінці навчального року в 4 тури:

 1. тестові завдання (лексика, граматика);
 2. виклад художнього тексту (аудіювання, письмо);
 3. зв'язна сюжетна розповідь за ілюстраціями (говоріння);
 4. конкурс віршів.

Усі роки на нашій кафедрі проводиться велика позааудиторна та виховна робота з іноземними студентами:

 1. Загальнофакультетський тематичний урок-концерт «Давайте познайомимося»
 2. Конкурс «Осіння ікебана»
 3. Тематичний урок-концерт, присвячений святкуванню Нового року;
 4. Виставка художньої фотографії «Зима-красуня»
 5. Загальнофакультетський тематичний урок-концерт «Україна»
 6. Підсумковий урок-концерт «Ми вже говоримо російською»
 7. Екскурсії містом і музеями міста;
 8. Екскурсії на факультети ХНУ імені В.Н. Каразіна та в інші вузи міста.
 9. Екскурсії містами України.

Кафедра української та російської мов як іноземних займає провідне місце в рейтингу кафедр з підготовки іноземних студентів не тільки в місті Харкові, але й у багатьох містах України. За підручниками, створеними на нашій кафедрі, займаються іноземні студенти вузів Києва, Дніпропетровська, Полтави, Запоріжжя, Львова, Горлівки, Кривого Рогу і в багатьох вузах Харкова. Наразі працює дистанційний курс навчання російської мови як іноземної, що охопив уже кілька країн - США, Азербайджан, Туркменістан.