Інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Конференції

Уважамые коллеги и студенты!

Центр міжнародної освіти (ЦМО), кафедра мовної підготовки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводить I Міжнародну студентську конференцію «Нові наукові горизонти: досягнення, пошук». До участі в конференції запрошуються іноземні студенти й магістранти.
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових статей учасників. Учасники конференції отримають сертифікат, що підтверджує участь.
Конференція відбудеться 07-08.06.2018 р.
Адреса проведення конференції: м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, ауд. 3-82 (кафедра мовної підготовки ЦМО).
Контактні телефони:
0639345043 (Гіль Світлана Іванівна);
0966006272 (Гусарчук Аліна Олексіївна).
Наукова проблематика конференції:
 1. Соціокультурні аспекти адаптації іноземних студентів у ВНЗ України.
 2. Економічні проблеми України і країн учасників конференції.
 3. Проблеми й завдання навчання мови (російської, української) освітніх мігрантів.
 4. Глобальні проблеми сучасності (в Україні і країнах учасників).
 5. Актуальні проблеми природознавчих дисциплін (фізика, хімія, біологія).
 6. Актуальні проблеми гуманітарних дисциплін.
 7. Актуальні проблеми сучасної медицини.
 8. Молодь у сучасному світі.
Офіційні мови конференції: російська, українська, англійська.
Форма участі в конференції: очна й заочна.
Регламент доповіді - 10 хвилин.
Конференція включає:
 1. Виступ з доповіддю.
 2. ППублікація статті у збірнику матеріалів конференції.
 3. Розміщення статті на сайті Центру міжнародної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Для участі в конференції до 15 квітня 2018 р. на електронну адресу confer.stud@gmail.com необхідно надіслати заявку (форма додається; оформляється окремим файлом; файл повинен бути названий прізвищем автора - «заявка. Сунь Шо»), текст статті, оформлений по вказаним нижче вимогам (оформляється окремим файлом; файл повинен бути названий прізвищем автора – «стаття. Сунь Шо»).
Вимоги до оформлення статті: обсяг статті – 3 – 5 сторінок ( російською, українською, англійською мовами). Після подання прізвища, імені автора, країни, місця навчання, відомостей про наукового керівника, що друкуються курсивом, 14 pt., інтервал – 1,5, а також назви статті, поданого через інтервал – 2,0 від відомостей про автора за шириною сторінки (напівжирний шрифт, 14 pt., прописні літери), слід подати анотацію обсягом до 500 знаків мовою тексту статті (шрифт 12 pt.; інтервал – 1). Інтервал між назвою статті й анотацією – 2,0. Після анотації друкуються ключові слова (5−8 слів; шрифт 12 pt., курсив). Інтервал між ключовими словами й основним текстом статті – 2,0.
Стандарти оформлення основного тексту статті: шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал – 1,5; усі поля – по 2 см; відступ абзацу – 1,25; форматування – за шириною, без автоматичних переносів. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом. Посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках за зразком: [2: 27], де перша цифра – порядковий номер джерела, друга – номер цитованої сторінки. Завершує публікацію список використаної літератури (слово Література друкується напівжирним шрифтом 12 pt. з вирівнюванням по центру). Через інтервал – 2,0 подається пронумерований перелік цитованих джерел в алфавітному порядку авторів (шрифт Times New Roman, 12 pt., інтервал – 1 з вирівнюванням по ширині сторінки). Зразки оформлення додаються. Список авторів друкується без відступу абзацу.
Реєстраційний внесок для всіх учасників конференції — 50 гривень сплачується до 15 квітня 2018 р. поштовим переказом на адресу: Гусарчук Аліна Олексіївна або Гіль Світлана Іванівна, ЦМО, кафедра мовної підготовки іноземних студентів, кімн. 3-82, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022. Він включає в себе підготовку збірника, публікацію програми конференції та оформлення сертифікатів.
Приклад оформлення статті:

Бухажеб Эль Махди, Морокко

Харьковский государственный университет питания и торговли

экономический факультет, III курс, группа № 306

научный руководитель – преподаватель А.С. Инюхина

г. Харьков

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Данная статья посвящена рассмотрению форм обучения студентов-иностранцев языку специальности в нефилологических вузах. …
Ключевые слова: лексика, иностранные студенты, язык специальности. …
В настоящее время практически в каждом вузе филологического и нефилологического профиля преподаётся русский язык как иностранный (РКИ). Наряду с другими общеобразовательными дисциплинами русский язык является обязательным предметом для иностранных слушателей подготовительных факультетов. Русский язык для студентов-иностранцев нефилологических вузов – это, прежде всего, рабочий язык, который является базой для овладения специальностью [1: 200].
В методике преподавания иностранных языков единицей обучения является текст. Каждый текст сопровождается системой упражнений, которые позволяют освоить лексико-грамматические категории тематического блока. Задания направлены на овладение общенаучной и специальной лексикой, усовершенствование навыков владения грамматическими конструкциями [2: 486].
Література
 1. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов- русистов (включённое обучение). – М. : Рус. яз., 1990. – 231 с.
 2. Орлова Т.К. Содержание и структура учебника по научному стилю речи (этап довузовской подготовки) [Текст] / Т.К. Орлова // Профессионально-педагогические традиции в преподавании русского языка как иностранного. Язык – речь – специальность : материалы Межд. науч.-практ. конф. «Мотинские чтения». Ч. 2. – М. : Изд-во РУДН, 2005. – С. 487 – 488.

ЗАЯВКА

на участь у I Міжнародній студентській конференції «Нові наукові горизонти: досягнення, пошук»