Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Кафедра соціально-економічних дисциплін

Головна

Відмінною рисою вищої освіти в нашій країні завжди було вивчення значного обсягу соціально-економічних дисциплін (історія, економіка, філософія). Обов’язки з підготовки іноземних студентів до засвоєння вищезгаданих предметів на підготовчому факультеті було покладено в 1961-1970 роках на суспільствознавчу секцію кафедри загальноосвітніх дисциплін (викладачі Купрій І. Д., Назаренко Д. В.), яка в серпні 1970 виділилася в кафедру суспільних наук.

У 1970-1976 рр. кафедру очолював кандидат історичних наук Чугуєнко В. М. У 70-80-ті роки склад кафедри поповнили викладачі: Проценко С. В., Шех В. Д., Сагалаєв В. І., доц. Федоров Є. В., Дерев'янко А. М., канд. екон. наук Єгорова О. Ю., канд. іст. наук Семко О. М. Протягом цих років кафедру очолювали: В.М. Чугуєнко (1970-1976 рр.), С.В. Проценко (в.о. зав. кафедри 1976-1978 і 1983-1986 рр.), Є.В. Федоров (1978-1983 рр.), О.М. Семко (1986-1990 рр.).

Спочатку основним предметом, що читався на кафедрі, був країнознавчий курс «Радянський Союз». Під час вивчення цього курсу іноземні студенти знайомилися з адміністративно-територіальним і державним устроєм нашої країни, з найбільш важливими періодами історії держави, засвоювали мінімум термінів, необхідних для подальшого успішного вивчення суспільних наук у ВНЗ.

На початку 80-х років, у зв'язку з розвитком підготовки студентів економічних спеціальностей, розширилося коло предметів, які читали викладачі кафедри. Додалися предмети: «Економічна географія», «Політична економія». У цей час було підготовлено й видано спільно з Єреванським університетом (Вірменія), навчальний посібник з економічної географії (автори Р.М. Назіпов, І.К. Соколов, А.С. Бальян).

Наприкінці 80-х - початку 90-х років оновився кадровий склад кафедри суспільних наук, у цей час на кафедрі почали працювати: Столярова Н. П., Коваленко І. Б., доц. Дудка Н. І., Бик М. В., Грицюк В. Є., Гудзенко О. Ф., Кутья О. А., доц. Дягілєв В. Є., доц. Корнілова В. А. Завідувачі кафедри - доц. Н.І. Дудка (1991 - 1999 рр.) та доц. В.Є. Дягілєв (з 1999 року по теперішній час). У 2010-2011 роках склад кафедри поповнили молоді викладачі: канд. іст. наук Лихачова Т.М., канд. екон. наук Челомбітько Т.В., викладач Єсіна Г.О. З 1981 по 2001 рік завідуючою методичним кабінетом кафедри та старшим викладачем працювала Беняєва Л. В. З 2002 року обов'язки старшого лаборанта кафедри успішно виконує Омрі Л.М.

Традиційно кафедра суспільних наук проводила зі студентами-іноземцями значну виховну роботу. У 70-80-ті роки на кафедрі працював дискусійний студентський клуб «Планета сьогодні». Викладачі кафедри щорічно готували тематичні уроки, присвячені визначним датам нашої країни − Дню Перемоги, Дню космонавтики, Першому Травня, річниці Жовтневої революції; організовували екскурсії до музеїв, провідних промислових підприємств Харкова, історичними місцями України. Постійно проводилися Дні кафедри суспільних наук у гуртожитку студентів-іноземців підготовчого факультету.

На початку 90-х років відбулися докорінні соціально-економічні та політичні зміни в житті нашої країни. У серпні 1991 року Україна стала незалежною державою. Це призвело до принципової перебудови тематики та змісту суспільно-економічних предметів у ВНЗ країни. Ці зміни торкнулися й кафедри суспільних наук підготовчого факультету. У результаті дискусії, що пройшла на кафедрі, було прийнято рішення про викладання студентам підготовчого факультету нової основної суспільствознавчої дисципліни «Людина і суспільство». У 1993 році були видані «Навчально-методичні матеріали з курсу «Людина і суспільство» (колектив укладачів під керівництвом І. Д. Купрій). У наступні роки цей курс було замінено на новий предмет, «Країнознавство», покликаний ознайомити студентів-іноземців з Україною, її державою та основними моментами української історії.

У 1998 року кафедру суспільних наук було перейменовано в кафедру соціально-економічних наук. Таким чином, назву кафедри було приведено у відповідність з колом наукових і навчально-методичних завдань, що вирішуються колективом кафедри.

Для підготовки іноземних студентів до вивчення гуманітарних та економічних дисциплін у вищих навчальних закладах викладачі кафедри соціально-економічних наук розробили програми з курсів: «Історія України» (2001 р.) − укладачі В. Є. Грицюк, В.Є. Дягілєв, О.А. Кутя; «Основи економіки» (1999 р.) − укладачі О.Ф. Гудзенко, Н.І. Дудка, О.Ю. Єгорова; «Економічна та соціальна географія світу» (1999 р.) − укладачі Л.В. Беняєва, О.Ф. Гудзенко, Н.І. Дудка; «Історія мистецтва» (2002 р.) − укладач В.Є. Грицюк; «Основи правознавства» (2004 р.) − укладачі В.Є. Грицюк, О.Ф. Гудзенко. Програми з дисциплін «Історія України», «Основи економіки» та «Економічна і соціальна географія світу» в 2003-2005 роках були затверджені Міністерством освіти і науки України як базові для підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах України.

Відповідно до затверджених програм викладачами кафедри були розроблені й видані навчальні посібники:

 • Гудзенко О.Ф., Дудка Н.И., Егорова О.Ю. Основы экономики. Х.: ХНУ, 2000
 • Дягилев В.Е., Грицюк В.Е., Коваленко И.Б., Кутья Е.А., Столярова Н.П. История Украины. Х.: ХНУ
 • Гудзенко О.Ф., Коваленко И.Б., Бик М.В., Дягилев В.Е. Экономическая и социальная география мира. Х.: ХНУ, 2005
 • Грицюк В.Е., Дягилев В.Е. Кутья Е.А., Столярова Н.П. Страноведение: Учебное пособие для иностранных студентов. Х.: ХНУ, 2007
 • Гудзенко О.Ф., Коваленко И.Б. Русско-украинско-английско-китайско-вьетнамский словарь экономической и социальной географии мира: Для иностранных студентов подготовительных факультетов экономических и гуманитарных специальностей. – Х. ХНУ, 2010
 • Грицюк В. Е., Дягилев В. Е., Кутья Е. А., Столярова Н. П. Страноведение: Учебное пособие для иностранных студентов. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 100 с.
 • Грицюк В. Е., Гудзенко О. Ф., Дягилев В. Е. Основы права: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов высших учебных заведений. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 120 с.

З 1992 року важливим напрямком роботи кафедри є викладання історії України студентам-іноземцям перших курсів нашого університету, яке з початку нового століття розширилося предметами: «Історія сучасного світу» (факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу), «Історія Слобідської України» (соціологічний факультет), «Історія української культури» (всі факультети університету). Для цього контингенту студентів були розроблені і видані посібники:

 • Дягилев В.Е., Грицюк В.Е., Корнилова В.А., Корнилов А.В., Петровский В.В. История Украины. Учебное пособие для студентов-иностранцев. Х.: ХНУ, 2001
 • Gritsuk V.E., Dyagilev V.E., Kornilova V.A., Kornilov A.V. Histori of Ukraine. Text-book for foreign students. – 2-е изд. – Kharkiv, 2001. – 2004
 • Грицюк В. Е., Дягилев В. Е., Лихачева Т. Н. История Украины (конспект лекций): Учебное пособие для иностранных студентов. – Х.: Коллегиум, 2012. – 116 с
 • Dyagilev V. E., Kutya O. A., Lykhachova T. M. History of Ukraine : Exercise book for English-speaking students. – Kh. : Kollegium, 2013. – 44 p
 • Dyagilev V. E., Kutya O. A., Lykhachova T. M. History of Ukraine : Textbook for English-speaking Students. – Kh. : V. N. Karazin Kharkov National University, 2013. – 118 p.
 • Dyagilev V. E., Kutya O. A., Lykhachova T. M. History of Ukrainian Culture: Textbook for English-speaking students (School of Medicine). – Kharkov: Collegium, 2014. – 126 p

Кафедра завжди була координуючим центром викладання соціально-економічних дисциплін серед підготовчих факультетів. Навчальні посібники, написані викладачами кафедри соціально-економічних наук, використовуються на підготовчих відділеннях і факультетах для іноземних громадян вузів Харкова та України.

Викладацький колектив кафедри постійно бере активну участь у науковому житті факультету, університету, України. Тільки за останні десять років викладачами кафедри опубліковано більше 167 статей і тез.

Кафедра постійно бере активну участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки».

Триває робота з удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, використання комп'ютерних технологій та інтерактивних методів навчання. Колективом кафедри підготовлені мультимедійні комп'ютерні презентації з дисциплін:

 • Основы экономики
 • Основы экономической и социальной географии мира
 • История Украины ( на русском и английском языках)
 • История украинской культуры (на русском и английском языках)
 • які сприяють підвищенню ефективності навчального процесу.

  Наразі викладачі кафедри опановують технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі з подальшою підготовкою навчальних курсів з Історії України (російською та англійською мовами).