Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра соціально-економічних дисциплін«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Проректор з науково-педагогічної роботи


_____________________________


«_____» ______________2019 р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Історія України

підготовка іноземних слухачів підготовчого відділення


галузь знань

08 Правоспеціальність

081 Правовид дисципліни

обов’язковафакультет

Навчально- науковий інститут міжнародної освіти
2019/2020 навчальний рікПрограму рекомендовано до затвердження Вченою радою

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол №7 від “27” червня 2019 року
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Грицюк Володимир Євгенійович, старший викладач

Дягілєв Володимир Євгенович, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри

Кутья Олена Анатоліївна, старший викладачПрограму схвалено на засіданні кафедри соціально-економічних дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол № 10 від “20” червня 2019 року


Завідувач

кафедри соціально-економічних дисциплін _______________ Дягілєв В. Є.


Програму погоджено Науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол № 11 від “21 ” червня 2019 року


Голова Науково-методичної комісії

Навчально – наукового

інституту міжнародної освіти ______________ _ _Тростинська О.М.
ВСТУП

Програму навчального курсу “Історія України” складено відповідно навчальному плану підготовки іноземних студентів підготовчого відділення Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Програму курсу “Історія України” призначено для ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу, соціально-політичною системою сучасної України, правами та обов’язками іноземців в Україні.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення іноземних студентів із сучасною незалежною українською державою; з головними моментами історичного шляху, що пройшов український народ; процесами розвитку української державності, видатними українцями, які творили історію та культуру українського народу.


1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: формування у іноземних студентів розуміння закономірностей історії України, будівництва української держави, знань основних подій історії України та імен видатних історичних осіб, знайомство іноземних студентів із здобутками культури, звичаями та традиціями українського народу.

1.3. Кількість кредитів: -


1.4. Загальна кількість годин: програма розрахована на 240 годин містить 12 розділів.1.5. Характеристика навчальної дисципліни


обов’язкова

денна форма навчання

Рік підготовки

підготовче відділення

Семестр

1, 2-й

Лекції

12 год

Практичні заняття

132 год.

Самостійна робота

96 год

1.6. Заплановані результати навчання: засвоєння іноземними студентами знань з історії України мовою навчання у навчальних закладах вищої освіти в України, поповнення та збагачення їх лексичного запасу, формування у іноземців навичок і вмінь мовленнєвої діяльності, та усвідомлення іноземцями їх прав та обов'язків в Україні.

2. Тематичний план навчальної дисципліни.


ВСТУП


Історія як наука. Роль та місце історії у системі гуманітарних наук. Історична хронологія. Предмет історії України. Головні цілі та завдання навчального курсу “ Історія України ”.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНУ


Географічне положення України, ії територія та кордони. Адміністративний устрій, столиця України. Державні Символи України (Державні герб, прапор та гімн). Народ України. Чисельність населення, національний склад народу України. Громадяни України. Права і обов’язки іноземців в Україні.


РОЗДІЛ 2. СТАРОДАВНІ НАРОДИ НА ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ

Первісні люди в Україні. Давньогрецькі колонії Північного Причорномор’ї. Кочові народи на Півдні України.


РОЗДІЛ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ – СТАРОДАВНЯ ДЕРЖАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН

Слов’яни у Європі. Східні слов’яни. Утворення держави Київська Русь. Державний устрій та господарство Київської Русі. Міжнародні зв’язки Київської Русі. Хрещення Русі. Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі.


РОЗДІЛ 4. РОЗДРОБЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Розпад Київської Русі на окремі князівства. Утворення Галицько-Волинського князівства. Зовнішня політики князівства. Роль Галицько-Волинського князівства у розвитку української державності.


РОЗДІЛ 5. ЗАХВАТ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ У ХІІІ – ХVII СТ.

Боротьба давньоруських князівств з іноземними загарбниками (печеніги, хазари, половці) у ІХ – ХІІІ ст. Монголо-татарська навала на українські землі. Україна у складі Литви і Речі Посполитої у ХІV –ХVII ст.РОЗДІЛ 6. ЗАПОРІЗЬКА СІЧЬ – НАЩАДОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.

Виникнення козацтва. Запорізька Січ – козацька республіка. Запорізькі козаки – захисники української землі. Гетьмани Запорізької Січі.


РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА у XVIIXVIII СТ.

Національно-визвольна війна України проти Речі Посполитої. Українська держава під час Визвольної війни. Союз України і Росії. Руїна та її наслідки для України. Гетьманщина – форма української державної автономії. Ліквідація української автономії і Запорізької Січі. Українська культура у XVIIXVIII ст.


РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ І АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

Українські землі у складі Російської і Австрійської імперій. Економічний розвиток Східної і Центральної України у XVIII-XIX ст. Національно-визвольний рух в Україні. Українська культура у XIX ст.


РОЗДІЛ 9. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Україна в роки Першої світової війни. Наслідки війни для України. Створення Центральної Ради та ії Універсали. Українська Народна республіка. Створення УРСР. Держава гетьмана П. Скоропадського. Директорія та відновлення Української народної республіки. Громадянська війна в Україні.


РОЗДІЛ 10. УКРАЇНА У СКЛАДІ СРСР

Створення СРСР. Економічне і політичне становище України у складі СРСР (20-30-ті роки). Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Україна в роки Другої світової війни. Розвиток України у 50-70-ті роки. Економічна і політична криза в СРСР у 70-80-ті роки.


РОЗДІЛ 11. ПРОГОЛОШЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

Демократичні перетворення в СРСР та їх вплив на національний і політичний рух в Україні. Проголошення незалежної української держави. Розпад СРСР і створення СНД. Економічні реформи в Україні.


РОЗДІЛ 12. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Влада і політика. Розподіл влади в демократичній державі: законодавча, виконавча та судова влада в Україні. Конституція України. Органи влади в Україні. Політичні партії в Україні. Зовнішня політика України.
3. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

усього

л

п

с. р.

1

2

3

4

5

Вступ

12

-

6

6

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНУ.

16

-

10

6

РОЗДІЛ 2. СТАРОДАВНІ НАРОДИ НА ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ.


13

-

8

5

РОЗДІЛ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ – СТАРОДАВНЯ ДЕРЖАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН.


16

-

10

6

РОЗДІЛ 4. РОЗДРОБЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО.


14

-

8

6

РОЗДІЛ 5. ЗАХВАТ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ У ХІІІ – ХVII СТ.


16

-

10

6

РОЗДІЛ 6. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ – НАЩАДОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.


20

-

12

8

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА У XVIIXVIII СТ.


20

-

12

8

РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ І АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ.

19

-

10

9

РОЗДІЛ 9. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.


21

-

12

9

РОЗДІЛ 10. УКРАЇНА У СКЛАДІ СРСР.

25

4

12

9

РОЗДІЛ 11. ПРОГОЛОШЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ.


23

4

10

9

РОЗДІЛ 12. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.

25

4

12

9

Усього годин:

240

12

132

964. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ

6

2

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКРАЇНУ.

10

3

Тема 2. СТАРОДАВНІ НАРОДИ НА ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ.


8

4

Тема 3. КИЇВСЬКА РУСЬ – СТАРОДАВНЯ ДЕРЖАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН.


10

5

Тема 4. РОЗДРОБЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО.


8

6

Тема 5. ЗАХВАТ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ У ХІІІ – ХVII СТ.


10

7

Тема 6. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ – НАЩАДОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.


12

8

Тема 7. УКРАЇНА у XVIIXVIII СТ.


12

9

Тема 8. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ І АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ.


10

10

Тема 9. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.


12

11

Тема 10. УКРАЇНА У СКЛАДІ СРСР.

12

12

Тема 11. ПРОГОЛОШЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ.

10

13

Тема 12. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.

12


Разом:

132


5. Завдання для самостійної роботаз/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1

Робота зі словником та переклад нових слів та словосполучень.

26

2

Самостійне читання навчальних текстів.

18

3

Самостійний пошук відповідей на контрольні питання.

17

4

Самостійне виконання контрольних та тестових завдань.

18

5

Самостійна робота із географічними та історичними картами.

17


Разом

966 . Індівідуальні завдання.


Не передбачені начальним планом.


7. Методи контролю


Опитування на практичних заняттях, контрольні роботи, залік, екзамен.

8. Схема нарахування балів


1 семестр

оточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Сума

Вступ


Розділ

1


Розділ 2


Розділ 3


Розділ 4


Розділ 5

Контроль-ні роботи, передба-

чені навчальним планом

Разом

Залік

6

7

7

7

7

6

20

60

40

100


2 семестр

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Сума

Розділ

6


Розділ 7


Розділ

8

Розділ

9

Розділ 10

Розділ 11


Розділ

12

Контрольні роботи, передбачені навчальним планом

Разом


Екзамен

6

6

6

6

6

5

5

20

60

40

100


Поточний контроль знань студентів:

  1. балів - повна відповідь, самостійне мислення з теми;

7-5 балів - в цілому вірна, лаконічна відповідь;

4-2 балів – часткова відповідь на питання;

1 бал – фрагментарна відповідь.

0 балів – відсутність відповіді.


Заліковий та екзаменаційний контроль знань студентів проводиться у комбінованій формі. Максимальна кількість балів – 40.

40-30 балів – повна розгорнута відповідь;

29-19 балів – розгорнута відповідь з незначними помилками;

18-8 балів – відповідь з суттєвими помилками;

7-1 балів – часткова відповідь на питання;

0 балів – неправильна чи відсутня відповідь.


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України. – Х.: Ранок, 2019. – 47 с.

 2. История Украины: Учебное пособие для студентов-иностранцев / В.Е.Дягилев, В.Е. Грицюк, И.Б.Коваленко и др. – Х.: Экограф, 2000. – 64 с.

 3. Страноведение / Грицюк В.Е., Дягилев В.Е., Кутья Е.А., Столярова Н.П.:

Учебное пособие для иностранных студентов. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 100 с.


ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Багалей Д.И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования. – Х.: Б.и., 1993. – 568 с.

 2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта,1993, – 256 с.

 3. Верстюк В.Ф.Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронолог.

довідник. – К.: Наук.думка, 1995. – 688 с.

 1. Історія української культури / Під.ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 860 с.

 2. Рыбалка И.К. История Украины: У 3-х ч. – Х.: Основа, 1995 –1998.

 3. Научная речь для иностранных студентов. Страноведение: Учебно-

методическое пособие / Н.И. Нагайцева, Г.О. Могучова – Х.: ХГПУ, 1998. – 146 с.

 1. Енциклопедія історії України: у 10-ти .тт / Редкол.: В. А. Смолій (голова)

та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка»,2003-2013.

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

 1. Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies of Duke University:

http://slaviccenters.duke.edu/webliogra/ukrainian

 1. Encyclopedia Britannica:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/612921/Ukraine

 1. Hrushevsky M. History of Ukraine (loosely translated and abridged by George Skoryk):

http://torugg.org/History/history_of_ukraine.html

 1. Internet Encyclopedia of Ukraine by Canadian Institute of Ukrainian Studies:

http://www.encyclopediaofukraine.com/

 1. Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine:

http://www.history.org.ua/?litera&sendBigAsk&firstStep&lang=eng

 1. Subtelny O. Ukraine : A History. – Toronto : University of Toronto Press, 2000. – 736 p.:

http://books.google.com.ua/books/about/Ukraine.html?id=l5uiWHgRphQC&redir_esc=y