Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра соціально-економічних дисциплін
«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Проректор з науково-педагогічної роботи


_____________________________


«_____» ______________2019 р.

Робоча програма навчальної дисципліни


КРАЇНОЗНАВСТВОпідготовка іноземних слухачів підготовчого відділення


галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки; 12 Інформаційні технології; 22 Охорона здоров’яспеціальність

051 Економіка; 123 Комп’ютерна інженерія; 222 Медицина


вид дисципліни

обов’язковафакультет

Навчально-науковий iнститут міжнародної освіти


2019/2020 навчальний рікПрограму рекомендовано до затвердження Вченою радою

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол №7 від “27” червня 2019 рокуРОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Грицюк Володимир Євгенійович, старший викладач

Дягілєв Володимир Євгенович, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри

Кутья Олена Анатоліївна, старший викладач
Програму схвалено на засіданні кафедри соціально-економічних дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол № 10 від “20” червня 2019 року


Завідувач

кафедри соціально-економічних дисциплін_______________ Дягілєв В. Є.
Програму погоджено Науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол № 11 від “21 ” червня 2019 рокуГолова Науково-методичної комісії Навчально – наукового

інституту міжнародної освіти ______________ _ _Тростинська О.М.

ВСТУП


Програму навчального курсу “Країнознавство” складено відповідно до навчального плану підготовки іноземних студентів на підготовчому відділенні Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

1. Опис навчальної дисципліни.

1.1. Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів-іноземців з географічним положенням України, її населенням, політичною системою сучасної України, головними періодами історії України.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: формування у іноземних студентів розуміння закономірностей історії України і будівництва української держави; знайомство іноземних студентів із здобутками культури, звичаями та традиціями українського народу.

1.3. Загальна кількість годин: програма розрахована на 90 годин, містить чотири розділи та 19 тем.


1.4. Характеристика навчальної дисципліни


обов’язкова

денна форма навчання

Рік підготовки

підготовче відділення

Семестр

1, 2-й

Лекції

4 год.

Практичні заняття

50 год.

Самостійна робота

36 год.


1.5. Заплановані результати навчання: засвоєння іноземними студентами знань з історії та культури України мовою навчання у закладах вищої освіти України та усвідомлення іноземцями їх прав та обов'язків в Україні.
2. Тематичний план навчальної дисципліни.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНУ


Тема №1: Україна на карті світу

Территорія, кордони, столиця України. Сусідні країни. Адміністративний устрій України.


Тема № 2: Населення України

Народ України. Чисельність та національний склад народу України.

Тема № 3: Українська держава

Держава, влада, закони, органи держави. Конституція України. Органи державної влади в Україні.

Тема №4: Державні символи України

Державний герб України. Державний прапор України. Державний гімн України.

Тема №5: Іноземці в Україні


Іноземці та іноземні студенти в Україні. Конституція і закони України щодо прав та обов'язків іноземців в Україні.


РОЗДІЛ II. ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема № 6: Слов'яни у Європі. Київська Русь – давня держава східних слов'ян

Розселення слов'ян у Європі. Групи слов'ян. Східні слов'яни. Виникнення держави Київська Русь. Територія Київської Русі. Прийняття християнства князем Володимиром Великим. Князь Ярослав Мудрий.


Тема №7: Галицько˗Волинське князівство. Напад монголів на Русь.

Розділ Київської Русі на окремі князівства. Галицько˗Волинське князівство. Напад монголів на Русь.


Тема №8: Українські землі під владою Литви і Польщі

Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Україна і Річ Посполита.

РОЗДІЛ ІІІ. НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема № 9: Українські козаки

Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ – українська козацька держава. Визвольна війна України проти Речі Посполитої ( середина XVII ст.). Гетьман Богдан Хмельницький. Українська держава Гетьманщина. Громадянська війна в Україні (Руїна). Ліквідація Гетьманщини та Запорізьської Січі.

Тема №10: Україна у складі Російської та Австрійської

імперій (XVIII-XIX ст.)

Розділ України між Російською та Австрійською імперіями. Економічний розвиток України. Українська культура і література. Тарас Григорович Шевченко.


Тема №11: Україна у ХХ столітті


Перша світова війна та Україна. Українська народна республіка. Громадянська війна в Україні. УРСР у складі СРСР. Голодомор в УРСР (1932-1933 рр.). Україна у Другій Світовій війні. Внесок українського народу в перемогу над фашизмом. Відбудова народного господарства України після війни. Розвиток України у 50-70-і роки ХХ століття. Економічна та політична криза у СРСР, розпад СРСР.Тема №12: Україна незалежна


Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Економічні, соціальні та політичні зміни в Україні. Зовнішня політика України.РОЗДІЛ IV. ХАРКІВ – НАУКОВИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ


Тема №13: Місто Харків – центр Слобідської України

Заселення українцями Слобожанщини. Заснування і розвиток міста Харкова. Харків – перша столиця України.


Тема 14: Історичні та архітектурні пам'ятки Харкова

Архітектура Харкова: від фортеці до сучасності. Музеї та пам'ятники Харкова.


Тема 15: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Створення та розвиток університету у Харкові. Видатні науковці університету. Університет імені В.Н. Каразіна – науковий та освітній заклад світового рівня.


РОЗДІЛ V. ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


Тема №16: Українське національне помешкання

Традиційна українська хата. Регіональні особливості українського помешкання.


Тема №17:Українська національна кухня

Популярні страви української кухні. Українські традиції вживання їжі. Сучасна українська кухня.


Тема №18: Український національний одяг

Традиційний український чоловічий та жіночий одяг. Регіональні особливості українського народного одягу.


Тема №19: Українські національні звичаї та свята

Релігійні свята в Україні. Українські національні звичаї.


3. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин

усього

У тому числі

л

п

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНУ

Тема 1. Україна на карті світу.

4

-

2

-

2

Тема 2. Населення України.

4

-

2


2

Тема 3. Українська держава.

6

-

4

-

2

Тема 4. Державні символи України

3

-

2

-

1

Тема 5. Іноземці в Україні.

3

-

2

-

1

Разом за розділом 1:

20

-

12

-

8

Розділ 2. ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 6. Слов´яни у Європі. Київська Русь – давня держава східних слов'ян.

4

-

2

-

2

Тема 7. Галицько-Волинське князівство. Напад монголів на Русь.

3

-

2

-

1

Тема 8. Українські землі під владою Литви і Польщі.

6

-

4

-

2

Разом за розділом 2

13


8


5

Розділ 3. НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 9. Українські козаки.

6

-

4

-

2

Тема10. Україна у складі Російської та Австрійської імперій (XVIII-XIX ст.).


6


4


2

Тема 11. Україна у ХХ столітті.

6

2

2

-

2

Тема 12. Україна незалежна.

6

2

2

-

2

Разом за розділом 3:

24

4

12

-

8

РОЗДІЛ 4. ХАРКІВ – КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

Тема13. МістоХарків – центр Слободської України.

4

-

2

-

2

Тема14. Історичні та архитектурні пам'ятки Харкова.

4

-

2

-

2

Тема 15. Харківський національный університет імені В.Н. Каразіна.

6

-

4

-

2

Разом за розділом 4:

14

-

8

-

6

РОЗДІЛ 5: ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

Тема 16. Українське національне помешкання.

4

-

2

-

2

Тема 17. Українська національна кухня.

5

-

2

-

3

Тема №18: Український національний одяг.

4

-

2


2

Тема 19. Українські національні звичаї та свята.

6

-

4

-

2

Разом за розділом 5:

19

-

10

-

9

Усього годин:

90

4

50

-

36


4. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Україна на карті світу.

2

2

Населення України.

2

3

Українська держава.

4

4

Державні символи України.

2

5

Іноземці в Україні.

2

6

Слов´яни у Європі. Київська Русь – давня держава східних слов'ян.

2

7

Галицько - Волинське нязівство. Напад монголів на Русь.

2

8

Українські землі під владою Литви і Польщі.

4

9

Українські козаки.

4

10

Україна у складі Російської та Австрійської імперій (XVIII-XIX ст.).

4

11

Україна у ХХ столітті.

2

12

Україна незалежна.

2

13

МістоХарків – центр Слободської України.

2

14

Історичні та архитектурні пам'ятки Харкова.

2

15

Харківський національный університет імені В.Н. Каразіна.

4

16

Українське національне помешкання

2

17

Українська національна кухня

2

18

Український національний одяг

2

19

Українські національні звичаї та свята

4


Разом

50


5. Завдання для самостійної робота

з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1

Робота зі словником та переклад нових слів та словосполучень.

8

2

Самостійне читання навчальних текстів.

7

3

Самостійний пошук відповідей на контрольні питання.

7

4

Самостійне виконання контрольних та тестових завдань.

7

5

Самостійна робота із географічними та історичними картами.

7


Разом

36


6. Індивідуальні завдання

Не передбачені начальним планом


7. Методи контролю


Опитування на практичних заняттях, контрольні роботи, заліки.


8. Схема нарахування балів

1 семестр


Поточний контроль, самостійна робота

Залікова робота

Сума
Розділ 1
Розділ 2

Контроль-

ні роботи, передба-

чені навчальним планом (1 к.р.)

Разом

25

25

10

60

40

100


2 семестр

Поточний контроль, самостійна робота

Залікова робота

Сума

Розділ 3
Розділ 4
Розділ 5

Контроль-

ні роботи, передба-

чені навчальним планом (3 к.р.)

Разом

10

10

10

30

60

40

100Поточний контроль знань студентів:

  1. балів - повна відповідь, самостійне мислення з теми;

7-5 балів - в цілому вірна, лаконічна відповідь;

4-2 балів – часткова відповідь на питання;

1 бал – фрагментарна відповідь.

0 балів – відсутність відповіді.


Заліковий контроль знань студентів проводиться у комбінованій формі. Максимальна кількість балів – 40.

40-30 балів – повна розгорнута відповідь;

29-19 балів – розгорнута відповідь з незначними помилками;

18-8 балів – відповідь з суттєвими помилками;

7-1 балів – часткова відповідь на питання;

0 балів – неправильна чи відсутня відповідь.Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Для заліку

50 – 100

зараховано

1-49


не зараховано

9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України. – Х.: Ранок, 2019. – 47 с.

 2. История Украины: Учебное пособие для студентов-иностранцев / В.Е.Дягилев, В.Е. Грицюк, И.Б.Коваленко и др. – Х.: Экограф, 2000. – 64 с.

 3. Страноведение / Грицюк В.Е., Дягилев В.Е., Кутья Е.А., Столярова Н.П.:

Учебное пособие для иностранных студентов. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 100 с.

 1. Ukrainian Studies: Textbook for English –speaking students (Cenre of the International Students training)/ V. E. Dyagilev,O.A. Kutya, O.M. Mashintsova.-Kharkiv: Collegium,2018.-84 c.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Багалей Д.И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования. – Х.: Б.и., 1993. – 568 с.

 2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта,1993, – 256 с.

 3. Верстюк В.Ф.Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронолог.

довідник. – К.: Наук.думка, 1995. – 688 с.

 1. Енциклопедія історії України: у 10-ти .тт / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка»,2003-2013.

 2. Історія української культури / Під.ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 860 с.

 3. Научная речь для иностранных студентов. Страноведение: Учебно-

методическое пособие / Н.И. Нагайцева, Г.О. Могучова – Х.: ХГПУ, 1998. – 146 с.

7. Рыбалка И.К. История Украины: У 3-х ч. – Х.: Основа, 1995 –1998.
10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:
1.Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies of Duke University:

http://slaviccenters.duke.edu/webliogra/ukrainian

 1. Encyclopedia Britannica:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/612921/Ukraine

 1. Hrushevsky M. History of Ukraine (loosely translated and abridged by George Skoryk):

http://torugg.org/History/history_of_ukraine.html

 1. Internet Encyclopedia of Ukraine by Canadian Institute of Ukrainian Studies:

http://www.encyclopediaofukraine.com/

 1. Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine:

http://www.history.org.ua/?litera&sendBigAsk&firstStep&lang=eng

 1. Subtelny O. Ukraine : A History. – Toronto : University of Toronto Press, 2000. – 736 p.:

http://books.google.com.ua/books/about/Ukraine.html?id=l5uiWHgRphQC&redir_esc=y