Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра соціально-економічних дисциплін

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Проректор з науково-педагогічної роботи_____________________________


«_____» ______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліниГеографія світу

підготовка іноземних слухачів підготовчого відділення


галузь знань

03 Гуманітарні наукиспеціальність

035 Філологіявид дисципліни

обов’язковафакультет

Навчально-науковий Інститут міжнародної освіти
2019 / 2020 навчальний рікПрограму рекомендовано до затвердження Вченою радою

Навчально-науковогоінституту міжнародної освіти


_27__червня_ 2019_року, протокол №_7_

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Коваленко Ірина Борисівна, старший викладач
Дягілєв Володимир Євгенович
, кандидат історичних наук, доцент


Програму схвалено на засіданні кафедри

соціально-економічних дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол від “_20_”_червня_2019 року № _10_
Завідувач кафедри______________________ Дягілєв В.Є.


Програму погоджено науково-методичною комісією

Навчально-науковогоінституту міжнародної освіти


Протокол від “_21_”_червня_ 2019 року № _11_
Голова науково-методичною комісії___________________ Тростинська О.М.

Вступ


Програму навчальної дисципліни “Географія світу” складено відповідно навчальному плану підготовки іноземних слухачів гуманітарного напряму спеціалізації “Філологія” на підготовчому відділенні Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


 1. Опис навчальної дисципліни


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними поняттями та категоріями географії, демографії, екології, глобальних проблем людства; формування у іноземних студентів уявлень про сьогоднішній світ. Також значна увага приділяється географічному розподілу праці, структурі світового господарства, проблемам економічної інтеграції у сучасному світі; засвоєння специфічних термінів з основ соціально-економічної географії.1.2.Основні завдання вивчення дисципліни:ознайомити іноземних студентів з основними початковими географічними уявленнями і поняттями; сформувати вміння аналізувати і використовувати джерела отриманої географічної інформації, навчити роботі з географічними картами; сформувати у іноземних студентів мовні навички та вміння на матеріалі спеціальної лексики текстів по соціально-економічної географії.

1.3. Кількість кредитів: –1.4. Загальна кількість годин: програма розрахована на 183 години, містить 7 розділів та 44 теми.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Обов’язкова

денна форма навчання

Рік підготовки

підготовче відділення

Семестр

1, 2-й

Лекції

8 год.

Практичні заняття

102 год.

Самостійна робота

73 год.


1.6. Заплановані результати навчання: засвоєння іноземними студентами знань в сфері соціально-економічної географії та специфічних географічних термінів мовою навчання у вищих навчальних закладах України.2. Тематичний план навчальної дисципліниРозділ 1. Вступний курс 


Тема 1. Географія як наука. Розділи географічної науки
Предмет географії. Складові частини географічної науки.

Тема 2. Земля і її зображення
Форма і розміри Землі. Сторони світу, екватор, північний полюс, південний полюс.

Тема 3. Суша і Світовий океан
Континенти Землі. Частини світу. Океани землі.

Тема 4. Географічні карти
Поняття географічних карт і їх поділ. Характеристика географічних карт. Масштаб на картах.


Тема 5. Градусна сітка
Градусна сітка. Паралелі і меридіани. Географічні координати.Тема 6. Географічні об'єкти
Поняття географічних об'єктів та їх позначення на картах. Основні форми рельєфу.
Розділ 2. Сучасна політична карта світу 


Тема 7. Кількість і групування країн світу. Типологія країн
Суверенні держави и колонії. Угруповання країн за розмірами територій, за чисельністю населення, за рівнем соціально-економічного розвитку.

Тема 8. Особливості географічного положення країн світу
Особливості географічного положення країн світу.

Тема 9. Основні форми державного правлення країн світу
Основні форми правлення. Республіки. Монархії. Види монархій.


Тема 10. Основні форми державного устрою країн світу
Адміністративно-територіальний поділ. Особливості форм адміністративно-територіального устрою. Унітарні і федеративні держави.


Тема 11. Формування політичної карти світу
Вплив міжнародних відносин на політичну карту світу. Сучасний етап міжнародних відносин і політична карта світу.Розділ 3. Географія населення світу 

Тема 12. Чисельність населення світу. Природний приріст і типи відтворення населення
Чисельність населення світу, зростання чисельності населення, відтворення населення, два типу відтворення, демографічна політика в різних країнах.

Тема 13. Склад населення світу. Віковий склад населення міра. Трудові ресурси. Статевий, національний, релігійний склад населення світу
Віковий склад населення країн світу і його залежність від типу відтворення. Трудові ресурси. Економічно активне населення. Статевий і етнічний склад населення. Релігійний склад населення світу. Світові релігії.

Тема 14. Розміщення і щільність населення світу
Відмінності в щільності населення регіонів і країн. Райони найбільшої концентрації населення.

Тема 15. Міське населення світу. Урбанізація
Міське населення світу. Міські поселення. Форми міських поселень. Урбанізація.

Тема 16. Сільське населення світу
Сільське населення світу. Співвідношення чисельності міського та сільського населення. Основні форми сільського розселення.Тема 17. Міграції населення
Форми міграцій. Причини міграцій та форми. Вплив міграцій на структуру населення.        Розділ 4. Географія світових природних ресурсів. Екологічні проблеми.  Взаємодія суспільства і природи 


Тема 18. Природокористування. Раціональне і нераціональне природокористування. Забруднення навколишнього середовища
Взаємодія суспільства і природи. Поняття природокористування. Раціональне і нераціональне природокористування. Екстенсивний і інтенсивний способи впливу на природу. Види забруднення. Екологічні проблеми.


Тема 19. Природні ресурси. Види природних ресурсів
Поняття природних ресурсів. Види природних ресурсів.


Тема 20. Класифікація природних ресурсів по вичерпності
Класифікація природних ресурсів по вичерпності. Вичерпні і невичерпні, відновлювані і невідновлювані природні ресурси.Тема 21. Розміщення основних природних ресурсів світу. Ресурсозабезпеченість
Нерівномірність розміщення природних ресурсів. Поняття про ресурсозабезпеченість. Оцінка ресурсозабезпеченості.


Тема 22. Розміщення мінеральних ресурсів світу
Види мінеральних ресурсів. Розміщення паливно-енергетичних ресурсів. Розміщення рудних та нерудних мінеральних ресурсів.


Тема 23. Розміщення земельних ресурсів світу
Поняття земельних ресурсів. Земельний фонд. Структура світового земельного фонду. Проблеми раціонального використання.


Тема 24. Розміщення водних ресурсів світу
Поняття водних ресурсів. Водні ресурси суші і їх розподіл на планеті.
Проблеми використання.


Тема 25. Розміщення рослинних ресурсів світу
Поняття рослинних ресурсів. Розміщення лісових ресурсів світу. Північний і південний лісової пояс. Проблеми використання.
Тема 26. Ресурси Світового океану
Класифікація ресурсів світового океану. Проблеми використання

Тема 27. Рекреаційні ресурси, їх розміщення
Поняття і значення рекреаційних ресурсів. Основні групи. Розміщення рекреаційних ресурсів. Проблеми використання.


Розділ 5. Світовегосподарство

Тема 28.Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці
Поняття світового господарства. Формування світового господарства. Географічна модель світового господарства. Галузева структура. Міжнародний географічний поділ праці і міжнародна спеціалізація.

Тема 29. Міжнародна економічна інтеграція. Економічні угруповання країн сучасного світу
Поняття про міжнародної економічної інтеграції. Регіональна економічна інтеграція. Галузева економічна інтеграція. Значення міжнародної економічної інтеграції.

Тема 30. Міжнародні економічні відносини
Роль міжнародних економічних відносин. Головні форми міжнародних економічних зв'язків. Світова торгівля.

Тема 31. Світове господарство в епоху НТР
Поняття науково-технічної революції. Головні риси НТР. Складові частини НТР і їх коротка характеристика. Галузева структура світового господарства і її зміна в епоху НТР. Територіальна структура світового господарства і її зміна в епоху НТР. Регіональна політика.

Тема 32. Фактори розміщення виробництва в епоху НТР
Територіальна організація господарства країн світу. Фактори розміщення виробництва. Зміна ролі факторів розміщення виробництва в епоху НТР.

Розділ 6. Географія галузей світового господарства

Тема 33. Паливна промисловість світу. Електроенергетика світу
Значення галузі. Склад паливної промисловості. Етапи розвитку паливної промисловості. Розміщення галузей паливної промисловості. Електроенергетика. Структура електроенергетики. Значення галузі.

Тема 34.Металургійна промисловість світу
Значення галузі. Склад галузі. Географія чорної металургії. Географія кольорової металургії.

Тема 35. Машинобудування світу
Значення галузі. Галузевий склад машинобудування. Фактори розміщення галузі. Головні регіони машинобудування.Тема 36. Хімічна промисловість світу
Значення галузі. Склад хімічної промисловості. Особливості розміщення і головні регіони хімічної промисловості. Хімічна промисловість і проблеми навколишнього середовища.

Тема 37. Лісова і деревообробна промисловість світу
Значення галузі. Склад галузі. Особливості розміщення. Екологічні проблеми.

Тема 38. Легка промисловість світу. Харчова промисловість
Особливості та значення галузі. Склад галузі. Головні фактори розміщення. Харчова промисловість.

Тема 39.Світове сільське господарство
Значення і особливості сільськогосподарського виробництва. Поняття про товарне і споживче сільське господарство. Склад сільського господарства.

Тема 40. Рослинництво. Географія основних сільськогосподарських культур
Розміщення рослинництва. Склад рослинництва. Розміщення продовольчих культур. Розміщення непродовольчих культур.

Тема 41. Тваринництво: основні галузі та їх розміщення
Особливості поширення тваринництва. Склад тваринництво. Розміщення основних галузей.

Тема 42. Транспорт світу
Значення транспорту в світовому господарстві. Поняття світової транспортної системи. Види транспорту і їх особливості. Вплив транспорту на навколишнє середовище.        Розділ7. Глобальні проблеми людства 

Тема 43. Поняття глобальних проблем та основні причини їх виникнення
Поняття глобальних проблем та основні причини їх виникнення.


Тема 44. Основні глобальні проблеми людства сучасного світу
Основні глобальні проблеми: паливно-енергетична, сировинна, продовольча, екологічна.  Політичні проблеми сучасного світу. Шляхи розв'язання глобальних проблем людства. 1. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин (денна форма)

усього

у тому числі

лекції

практ.

лаб.

сам. робота

Розділ 1. Вступний курс 

Тема 1. Географія як наука. Розділи географічної науки

3

-

2

-

1

Тема 2. Земля і її зображення

3

-

2

-

1

Тема 3.Суша і Світовий океан

3

-

2

-

1

Тема 4. Географічні карти

3

-

2

-

1

Тема 5.Градусна сітка

3

-

2

-

1

Тема 6. Географічні об'єкти

3

-

2

-

1

Разом за розділом 1

18

-

12

-

6

Розділ 2. Сучасна політична карта світу

Тема 7. Кількість і групування країн світу. Типологія країн

9

-

6

-

3

Тема 8. Особливості географічного положення країн світу

4

-

2

-

2

Тема 9. Основні форми державного правлення країн світу

6

-

4

-

2

Тема 10. Основні формидержавного устрою країн світу

4

-

2

-

2

Тема 11. Формування політичної карти світу

5

-

2

-

3

Разом за розділом 2

28

-

16

-

12

Розділ 3. Географія населення світу 

Тема 12. Чисельність населення світу. Природний приріст і типи відтворення населення

7

-

4

-

3

Тема 13. Склад населення світу. Віковий склад населення світу. Трудові ресурси. Статевий, національний, релігійний склад населення світу

7

-

4

-

3

Тема 14. Розміщення і щільність населення світу

4

-

2

-

2

Тема 15. Міське населення світу. Урбанізація

4


2

-

2

Тема 16. Сільське населення світу

3

-

2

-

1

Тема 17. Міграції населення

3

-

2

-

1

Разом за розділом 3

28


16

-

12

Розділ 4. Географія світових природних ресурсів. Екологічні проблеми.  Взаємодія суспільства і природи 

Тема18.Природокористування.Раціональне і нераціональне природокористування. Забруднення навколишнього середовища

4

-

2

-

2

Тема 19. Природні ресурси. Види природних ресурсів

3

-

2

-

1

Тема 20. Класифікація природних ресурсів по вичерпності

3

-

2

-

1

Тема 21. Розміщення основних природних ресурсів світу. Ресурсозабезпеченість

7

-

4

-

3

Тема 22. Розміщення мінеральних ресурсів

6

-

4

-

2

Тема 23. Розміщення земельних ресурсів світу

3

-

2

-

1

Тема 24. Розміщення водних ресурсів світу

3

-

2

-

1

Тема 25. Розміщення рослинних ресурсів світу

3

-

2

-

1

Тема 26. Ресурси Світового океану

3

-

2

-

1

Тема 27. Рекреаційні ресурси, їх разміщення

3

-

2

-

1

Разом за розділом 4

38

-

24

-

14

Розділ 5. Світове господарство

Тема 28. Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці

6

-

4

-

2

Тема 29. Міжнародна економічна інтеграція. Економічні угруповання країн сучасного світу

4

-

2

-

2

Тема 30. Міжнародні економічні відносини

4

-

2

-

2

Тема 31. Світове господарство в епоху НТР

4

-

2

-

2

Тема 32. Фактори розміщення виробництва в епоху НТР

4

-

2

-

2

Разом за розділом 5

22

-

12

-

10

Розділ 6.  Географія галузей світового господарства

Тема 33. Паливна промисловість світу. Електроенергетика світу

4

-

2

-

2

Тема 34. Металургійна промисловість світу

3

-

2

-

1

Тема 35. Машинобудування світу

3

-

2

-

1

Тема 36. Хімічна промисловість світу

3

-

2

-

1

Тема 37. Лісова і деревообробна промисловість світу

3

-

2

-

1

Тема 38. Легка промисловість світу. Харчова промисловість світу

3

-

2

-

1

Тема 39. Світове сільське господарство. Товарне і споживче сільське господарство

4

-

2

-

2

Тема 40. Рослинництво. Географія основних сільськогосподарських культур

7

-

4

-

3

Тема 41. Тваринництво: основні галузі та їх розміщення

7

-

4

-

3

Тема 42. Транспорт світу

4

2

-

-

2

Разом за розділом 6

41

2

22

-

17

 Розділ 7. Глобальні проблеми людства 

Тема 43. Поняттяглобальних проблем та основні причини їх виникнення

3

2

-

-

1

Тема 44. Основні глобальні проблеми людства сучасного світу

5

4

-

-

1

Разом за розділом 7

8

6

-

-

2

Усього годин

183

8

102

-

73


4. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Географія як наука. Розділи географічної науки

2

2.

Земля і її зображення

2

3.

Суша і Світовий океан

2

4.

Географічні карти

2

5.

Градусна сітка

2

6.

Географічні об'єкти

2

7.

Кількість і групування країн світу. Типологія країн

4

8.

Особливості географічного положення країн світу

2

9.

Основні форми державного правлення країн світу

4

10.

Основні форми державного устрою країн світу

2

11.

Формування політичної карти світу

2

12.

Чисельність населення світу. Природний приріст і типи відтворення населення

4

13.

Склад населення світу. Віковий склад населення світу. Трудові ресурси. Статевий, національний, релігійний склад населення світу

4

14.

Розміщення і щільність населення світу

2

15.

Міське населення світу. Урбанізація

2

16.

Сільське населення світу

2

17.

Міграції населення

2

18.

Природокористування. Раціональне і нераціональне природокористування. Забруднення навколишнього середовища.

2

19.

Природні ресурси. Види природних ресурсів

4

20.

Класифікація природних ресурсів по вичерпності

221.

Розміщення основних природних ресурсів світу. Ресурсозабезпеченість

4

22.

Розміщення мінеральних ресурсів світу

4

23.

Розміщення земельних ресурсів світу

2

24.

Розміщення водних ресурсів світу

2

25.

Розміщення рослинних ресурсів світу

2

26.

Ресурси Світового океану

2

27.

Рекреаційні ресурси, їх розміщення

2

28.

Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці

4

29.

Міжнародна економічна інтеграція. Економічні угруповання країн сучасного світу

2

30.

Міжнародні економічні відносини

2

31.

Світове господарство в епоху НТР

2

32.

Фактори розміщення виробництва в епоху НТР

2

33.

Паливна промисловість світу. Електроенергетика світу

2

34.

Металургійна промисловість світу

2

35.

Машинобудування світу

2

36.

Хімічна промисловість світу

2

37.

Лісова і деревообробна промисловість світу

2

38.

Легка промисловість світу. Харчова промисловість

2

39.

Світове сільське господарство

2

40.

Рослинництво. Географія основних сільськогосподарських культур

4

41.

Тваринництво: основні галузі та їх розміщення

4


Разом

1025. Завдання для самостійної роботи


з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1.

Робота зі словником та переклад нових слів та словосполучень

10

2.

Самостійне читання навчальних текстів

20

3.

Прописування нових слів з метою тренування візуальної пам’яті

10

4.

Самостійний пошук відповідей на контрольні питання

10

5.

Самостійне виконання тестових завдань

10

6.

Ознайомлення з різними видами географічних карт і атласами

7

7.

Вивчення термінології по соціально-економічної географії за словником термінів

6


Разом

73


6. Індивідуальні заняття не передбачено


7. Методи контролю

Опитування, контрольна робота, залік, іспит.


8. Схема нарахування балів підсумкового контролю при проведенні

екзамену або залікової роботи


1 семестр

Поточний контроль, самостійна робота

Залікова робота

Сума

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3


Контрольні роботи, передбачені навчальним планом (2 к.р.)

Разом10

15

15

20

60

40

100


2 семестр

Поточний контроль, самостійна робота

Екзамен


Сума

Розділ 4


Розділ 5

Розділ 6

Розділ 7

Контрольні роботи, передбачені навчальним планом

(2 к.р.)

Разом10

10

10

10

20

60

40

100Поточний контроль знань студентів:

  1. балів - повна відповідь, самостійне мислення з теми;

7-5 балів - в цілому вірна, лаконічна відповідь;

4-2 балів – часткова відповідь на питання;

1 бал – фрагментарна відповідь.

0 балів – відсутність відповіді.


Заліковий та екзаменаційний контроль знань студентів проводиться у комбінованій формі. Максимальна кількість балів – 40.

40-30 балів – повна розгорнута відповідь;

29-19 балів – розгорнута відповідь з незначними помилками;

18-8 балів – відповідь з суттєвими помилками;

7-1 балів – часткова відповідь на питання;

0 балів – неправильна чи відсутня відповідь.

Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену

для заліку

90 – 100

відміннозараховано70 – 89

добре

50 – 69

задовільно

1– 49

незадовільно

не зараховано9. Рекомендована література


Основна література:

 1. Гудзенко О.Ф., Коваленко И.Б., Бик М.В., Дягилев В.Е. Экономическая и социальная география мира: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов экономических и гуманитарных специальностей. -Х.: ХНУ, 2005. -122 с.

 2. Бойко Н.А. Экономическая и социальная география. Учебное пособие для иностранцев: - К.: КНЕУ, 2002. - 239 с.


 1. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира.  3-е изд., М.:, 2009 г., Ч.1

 2. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.  Географія  Уч-к 10 кл. Харків, «Оберіг». 2010.  -304 с


Допоміжна література:

 1. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г., Безуглий В.В. Географія 10 кл., Профильний рівень. Киев, «Генеза». 2010. -304 с. 

 2. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія. Учебник для 10 кл. Киев, «Генеза». 2010.  -304 с.

 3. Яценко Б.П. Экономическая и социальнаягеография мира. Учебник  для 10 кл. Киев, «Форум». 2004.   -352 с.10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення


1. Студентська бібліотека онлайн:

http://studbooks.net/16370/pravo/osnovy_gosudarstva_i_prava_ukrainy;

2. Лічильник населення Землі http://countrymeters.info/ru/World


3. Google Карты https://www.google.ru/maps/@50.4295178,29.3554682,5z

4. Чисельність населення країн світу English version: Population of the world’s countrieshttp://ostranah.ru/_lists/population.php


5.Українськіпідручники Ukrmap http://ukrmap.su/ru-g

6. Українські підручники http://4book.org/uchebniki-ukraina


7. Відеоуроки на освітньому порталі InternetUrok.ru http://interneturok.ru/geografy/


8. ПубликацииДепартамента Статистики ООН в областидемографической и социальнойстатистики https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/default.htm