Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра соціально-економічних дисциплін

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Проректор з науково-педагогічної роботи


_____________________________


«_____» ______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економіки


підготовка іноземних слухачів підготовчого відділення


галузь знань

05 Соціальні та поведінкові наукиспеціальність

051 Економікавид дисципліни

обов’язковафакультет

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти2019-2020 навчальний рік


Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти« 27» червня 2019 року, протокол № 7

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Гудзенко Ольга Федорівна, старший викладач

Дягілєв Володимир Євгенович, кандидат історичних наук, доцент

Челомбітько Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент.

Програму схвалено на засіданні кафедри

соціально-економічних дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол від «20 » червня 2019 року № 10


Завідувач кафедри ______________________Дягілєв В.Є.

Програму погоджено Науково-методичною комісією

Навчально-наукового ітитуту міжнародної освіти


Протокол від «21» червня 2019 року № 11


Голова Науково- методичної комісії ___________________Тростинська О.М.
Вступ


Програму навчальної дисципліни «Основи економіки» складено відповідно навчального плану підготовки іноземних слухачів гуманітарного напряму спеціалізації «Економіка» на підготовчому відділенні Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


1. Опис навчальної дисципліни1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх економістів системи економічних знань та наукового світогляду, економічної культури, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.


1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: надання економічних знань з основних розділів економічної теорії; засвоєння основних законів та категорій, необхідних студентові при подальшому навчанні у ЗВО, а також навчання мови предмету, як засобу одержання економічної інформації та глибшого розуміння змісту підручників і лекцій.


1.3. Кількість кредитів –1.4. Загальна кількість годин: програма розрахована на 230 годин, містить три розділи та 26 тем.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Обов'язкова

денна форма навчання

Рік підготовки

підготовче відділення

Семестр

1, 2-й

Лекції

10 год.

Практичні заняття

128 год.

Самостійна робота

92 год.

Індивідуальні завдання

-


1.6. Заплановані результати навчання: засвоєння сучасних економічних категорій та законів розвитку економіки на рівні розуміння питань, які вивчаються, з урахуванням пізнавальних можливостей студентів та специфіки викладання на підготовчих факультетах; вивчення мови предмету, загальноприйнятної символіки, лексики та конструкцій, властивих науковому стилю мови; студенти мають уміти застосовувати одержані знання на практиці, а саме в аналізі економічних явищ, розв'язанні задач і виконанні тестів, ситуаційних завдань і ділових ігор.2. Тематичний план навчальної дисципліни


Розділ 1. Загальні основи економічної теорії.


Тема 1. Вступ. Людина та економіка

Природні та матеріальні блага. Виробництво матеріальних благ. Результат процесу виробництва. Товар.


Тема 2. Економічна теорія

Економіка. Економічна теорія. Обмежені економічні ресурси. Економічні (виробничі) відносини. Економічні закони. Предмет економічної теорії. Економіст.


Тема 3. Методи економічного дослідження

Метод економічної науки. Метод моделювання. Економічні моделі. Метод прогнозування. Метод наукової абстракції.


Тема 4. Виникнення та розвиток економічної науки

Виникнення та розвиток економічної теорії. Вчені – економісти. Зв’язок економічної науки з іншими науками.

Тема 5. Мікроекономіка та макроекономіка

Мікроекономіка. Макроекономіка. Позитивна економіка. Нормативна економіка.


Тема 6. Потреби та фактори виробництва

Потреби та їх необмеженість. Задоволення потреб людини. Фактори виробництва. Природні ресурси. Людські ресурси. Капітал. Підприємництво.


Тема 7. Вибір в економічний науці

Фундаментальна проблема економіки. Головні економічні питання: що виробляти?, як виробляти?, для кого виробляти?

Економічний вибір. Альтернативна вартість.


Тема 8. Крива виробничих можливостей

Крива виробничих можливостей. Альтернативні можливості виробництва. Графічне відображення кривої виробничих можливостей.


Тема 9. Типи економічних систем

Типи економічних систем: традиційна, командна, ринкова, змішана економіка. Розв'язання основних економічних питань різними типами економічних систем.


Тема 10. Ринкова економіка

Ринок, умови його виникнення. Приватна власність. Механізм встановлення ціни. Свобода вибору. Свобода вибору підприємця. Свобода вибору для власників ресурсів. Свобода вибору для споживачів. Конкуренція. Переваги і вади ринкової економіки. Проблеми ринкової економіки.

Тема 11. Економічний кругообіг

Учасники економічних відносин. Домашні господарства, фірми як основні суб'єкти ринкової економіки. Економічний кругообіг ресурсів, товарів, доходів у ринковій системі. Ринок ресурсів. Ринок товарів та послуг.


Розділ 2. Елементарна мікроекономіка.


Тема 12. Попит в ринковій економіці

Попит та його графічне відображення. Закон попиту. Еластичність попиту.


Тема 13. Пропозиція в ринковій економіці

Пропозиція та її графічне відображення. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції.


Тема 14. Ринкова рівновага

Ринкова рівновага. Рівноважна ціна та рівноважна кількість. Порушення ринкової рівноваги.


Тема 15. Типи ринків

Ринок товарів. Види торгівлі: оптова і роздрібна. Ринок природних ресурсів. Ринок праці. Ринок капіталів.


Тема 16. Форми доходів у ринковій економіці

Рента – винагорода за використання землі. Зарплата – винагорода за використання праці. Позичковий процент – винагорода за користування грошима. Прибуток як винагорода підприємця.


Тема 17. Гроші в ринковій економіці

Гроші: сутність, історія виникнення та розвитку. Типи грошей.

Функції грошей. Закони грошового обігу. Формула І.Фішера. Грошові одиниці різних країн.


Тема 18. Поведінка споживача в умовах ринку

Споживач у ринковій економіці. Роль споживача в умовах ринку. Споживча поведінка.
Розділ 3. Основи макроекономіки.


Тема 19. Національна економіка і результати її функціонування

Економіка як цілісний організм. Макроекономічний показник валовий національний продукт (ВНП) і його розрахунок.

ВНП і рівень життя у різних країнах. Ефективність національної економіки.


Тема 20. Економічне зростання

Економічне зростання. Типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний. Економічне зростання й економічний розвиток різних країн.


Тема 21. Економічні цикли

Економічний цикл і його фази: спад, криза, пожвавлення, піднесення. Види криз. Тривалість економічних циклів. Причини циклічних коливань.


Тема 22. Зайнятість та безробіття

Поняття зайнятості. Безробіття, його рівень та типи. Добровільне і вимушене безробіття. Повна й ефективна зайнятість. Наслідки безробіття. Соціальний захист безробітних.


Тема 23. Інфляція як макроекономічне явище

Сутність, причини та типи інфляції. Вимірювання інфляції. Економічні й соціальні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.


Тема 24. Регуляційна роль держави в ринковій економіці

Необхідність і сутність державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Форми й інструменти державного регулювання. Державний сектор в економіці.


Тема 25. Державний бюджет і податкова система

Державний бюджет: сутність, джерела надходження і витрати. Проблеми збалансування доходів і витрат бюджету.

Бюджетний дефіцит. Державний борг.

Податки: сутність, види. Прямі й непрямі податки.


Тема 26. Соціально-економічна політика держави

Доходи та їх нерівність. Розподіл особистого доходу. Необхідність і сутність системи соціального захисту населення.

3. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7


Розділ 1. Загальні основи економічної теорії

Тема 1. Людина та економіка

4

-

2

-

-

2

Тема 2. Економічна теорія

8

-

6

-

-

2

Тема 3. Методи економічного дослідження

7

-

4

-

-

3

Тема 4. Виникнення та розвиток економічної науки

8

-

4

-

-

4

Тема 5. Мікроекономіка та макроекономіка

7

-

4

-

-

3

Тема 6. Потреби та фактори виробництва

10

-

6

-

-

4

Тема 7. Вибір в економічний науці

8

-

4

-

-

4

Тема 8. Крива виробничих можливостей

10

-

6

-

-

4

Тема 9. Типи економічних систем

8

-

4

-

-

4

Тема 10. Ринкова економіка

10

-

6

-

-

4

Тема 11. Економічний кругообіг

6

-

4

-

-

2

Разом за розділом 1

86

-

50

-

-

36


Розділ 2. Елементарна мікроекономіка

Тема 12. Попит в ринковій економіці

6

-

2

-

-

4

Тема 13. Пропозиція в ринковій економіці

6

-

2

-

-

4

Тема 14. Ринкова рівновага

8

-

4

-

-

4

Тема 15. Типи ринків

8

-

6

-


2

Тема 16. Форми доходів у ринковій економіці

12

-

8

-

-

4

Тема 17. Гроші в ринковій економіці

14

-

8

-


6

Тема 18. Поведінка споживача в умовах ринку

12

-

6

-


6

Разом за розділом 2

66

-

36

-

-

30


Розділ 3. Основи макроекономіки

Тема 19. Національна економіка і результати її функціонування

12

-

8

-

-

4

Тема 20. Економічне зростання

6

-

4

-

-

2

Тема 21. Циклічні коливання

6

-

4

-

-

2

Тема 22. Зайнятість та безробіття

12

2

6

-

-

4

Тема 23. Інфляція як макроекономічне явище

12

2

6

-

-

4

Тема 24. Регуляційна роль держави в ринковій економіці

10

2

4

-

-

4

Тема 25. Державний бюджет і податкова система

12

2

6

-

-

4

Тема 26. Соціально-економічна політика держави

8

2

4

-

-

2

Разом за розділом 3

78

10

42

-

-

26

Усього годин

230

10

128

-

-

92
4. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Людина та економіка

2

2

Тема 2. Економічна теорія

6

3

Тема 3. Методи економічного дослідження

4

4

Тема 4. Виникнення та розвиток економічної науки

4

5

Тема 5. Мікроекономіка та макроекономіка

4

6

Тема 6. Потреби та фактори виробництва

6

7

Тема 7. Вибір в економічний науці

4

8

Тема 8. Крива виробничих можливостей

6

9

Тема 9. Типи економічних систем

4

10

Тема 10. Ринкова економіка

6

11

Тема 11. Економічний кругообіг

4

12

Тема 12. Попит в ринковій економіці

2

13

Тема 13. Пропозиція в ринковій економіці

2

14

Тема 14. Ринкова рівновага

4

15

Тема 15. Типи ринків

6

16

Тема 16. Форми доходів у ринковій економіці

8

17

Тема 17. Гроші в ринковій економіці

8

18

Тема 18. Поведінка споживача в умовах ринку

6

19

Тема 19. Національна економіка і результати її функціонування

8

20

Тема 20. Економічне зростання

4

21

Тема 21. Циклічні коливання

4

22

Тема 22. Зайнятість та безробіття

6

23

Тема 23. Інфляція як макроекономічне явище

6

24

Тема 24. Регуляційна роль держави в ринковій економіці

4

25

Тема 25. Державний бюджет і податкова система

6

26

Тема 26. Соціально-економічна політика держави

4


Разом

1285. Завдання для самостійної роботи


з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1

Робота зі словником та переклад нових слів та словосполучень

18

2

Самостійне читання навчальних текстів

14

3

Прописування нових слів з метою тренування візуальної пам’яті

12

4

Самостійний пошук відповідей на контрольні питання

10

5

Самостійне виконання тестових завдань

12

6

Знайомство з нормативно-правовими актами України

14

7

Вивчення економічної термінології за словником термінів

12


Разом

92
6. Індивідуальні завдання


Не передбачені начальним планом.


7. Методи контролю

Опитування, контрольна робота, залік, іспит.


8. Схема нарахування балів


1 семестр

Поточний контроль, самостійна робота,

Залікова робота

Сума

Розділ 1


Контроль-

ні роботи, передба-

чені навчальним планом

(2 к.р.)

Разом

40

20

60

40

100


ІІ семестр

Поточний контроль, самостійна робота

Экзамен

Сума

Розділ 2


Розділ 3

Контроль-

ні роботи, передба-

чені навчальним планом

(2 к.р.)

Разом20

20

20

60

40

100


Поточний контроль знань студентів:

  1. балів - повна відповідь, самостійне мислення з теми;

7-5 балів - в цілому вірна, лаконічна відповідь;

4-2 балів – часткова відповідь на питання;

1 бал – фрагментарна відповідь.

0 балів – відсутність відповіді.


Заліковий та екзаменаційний контроль знань студентів проводиться у комбінованій формі. Максимальна кількість балів – 40.

40-30 балів – повна розгорнута відповідь;

29-19 балів – розгорнута відповідь з незначними помилками;

18-8 балів – відповідь з суттєвими помилками;

7-1 балів – часткова відповідь на питання;

0 балів – неправильна чи відсутня відповідь.

Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано

80-89

добре

70-79

60-69

задовільно

50-59

1-49

незадовільно

не зараховано

9. Рекомендована література


Основна література:


 1. Гудзенко О.Ф. Основы экономики: учебное пособие для иностранных студентов подготовительных отделений ЗВО Украины / О. Ф. Гудзенко, В. Е. Дягилев, Т. М. Челомбитько. – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2019. – 128 с.

Додаткова література:


 1. Баб’як М.М., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 208 с.

 2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 9-те вид., доповн. — К.: Знання, 2014. — 710 с

 3. Воробьёв Е.М., Гриценко А.А., Ким М.Н. Экономическая теория. Учебное пособие. – Х.: «Фортуна - Пресс», 2002. – 411 с.

 4. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 543 с.

 5. Економічна теорія : підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 608 с.

 6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред.. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання - Прес, 2004. – 615 с.

 7. Єщенко П.С.,Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 327 с.

 8. Загальна економіка: Підручник/ І.Ф.Радіонова та ін. За ред. І.Ф.Радіонової. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К : А.П.Н., 2000. – 392 с.

 9. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В 2-х т./ Пер.с англ. – М.: Республика, 2001.

 10. Мочерний С.В., Довженко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 846 с.

 11. Моя економіка: Підручник для учнів 8-9-х, 10-х класів/Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. – К.: А.П.Н., 2004. – 320 с.10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення


1. Офційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/

2. Центральна наукова бібліотека Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/index.htm

3. Словарь экономических терминов [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://tochka.com/info/glossary - [Заголовок з екрану].

4. Словарь экономических терминов [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=699&view=article - [Заголовок з екрану].

5. Словарь экономических терминов [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://economix.in.ua/glossary/glossary.php - [Заголовок з екрану].