Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра соціально-економічних дисциплін
«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Проректор з науково-педагогічної роботи


_____________________________


«_____» ______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни

ОСНОВИ ПРАВА

підготовка іноземних слухачів підготовчого відділення

галузь знань

08 Правоспеціальність

081 Право


вид дисципліни

обов’язковафакультет

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

2019/2020 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти__27__” ____червня____ 2019 року, протокол № 7

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Грицюк Володимир Євгенійович, старший викладач

Гудзенко Ольга Федорівна, старший викладач

Дягілєв Володимир Євгенович, кандидат історичних наук, доцент

Челомбітько Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент.

Програму схвалено на засіданні кафедри

соціально-економічних дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол від “_20___”____червня__2019 року № _10__


Завідувач кафедри ______________________Дягілєв В.Є.

Програму погоджено Науково-методичною комісією

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол від “_21_”____червня___2019 року № 11


Голова Науково-методичної комісії___________________Тростинська О.М.

Вступ


Програму навчальної дисципліни «Основи права» складено відповідно навчальному плану підготовки іноземних слухачів гуманітарного напряму спеціалізації «Право» на підготовчому відділенні Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: отримання студентами систематизованих знань в сфері теорії держави та права; знайомство студентів з базовими поняттями права та основами окремих галузей законодавства України; формування у іноземних студентів високого рівня правосвідомості та правової культури, засвоєння специфічних юридичних термінів.


1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:досягнення розуміння студентами-іноземцями закономірностей будування демократичної правової держави; формування у майбутніх юристів системи юридичних знань, наукового світогляду та правознавчої лексики; створення бази вмінь приймати обґрунтовані рішення з юридичних проблем, які пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю.


1.3. Кількість кредитів -


1.4. Загальна кількість годин: програма розрахована на 260 години, містить три розділи та 27 тем.1.5. Характеристика навчальної дисципліни


обов’язкова

денна форма навчання

Рік підготовки

підготовче відділення

Семестр

1, 2-й

Лекції

12 год.

Практичні заняття

144 год.

Самостійна робота

104 год.

Індивідуальні завдання

-


1.6. Заплановані результати навчання: засвоєння іноземними студентами знань у сфері теорії держави та права та специфічних юридичних термінів мовою навчання у закладах вищої освіти України


2. Тематичний план навчальної дисципліни


Розділ 1. Суспільство. Держава. Право


Підрозділ 1. Основні поняття теорії держави.

Тема 1. Суспільство: поняття та структура.

Суспільство. Соціальні інститути. Стратифікація суспільства.

Тема 2. Поняття та види влади.

Визначення влади. Елементи влади. Види влади.

Тема 3. Поняття та ознаки держави.

Що таке держава. Ознаки держави.Тема 4. Механізм держави, органи влади.

Визначення та структура механізму держави. Органи державної влади. Ознаки органів державної влади.

Тема 5. Функції держави. Основні форми здійснення функцій держави.

Поняття та класифікація функцій держави. Форми здійснення функцій держави. Класифікація держав в залежності від їх форм.

Тема 6. Форми правління сучасної держави.

Сутність форми правління держави. Два різновиди форми правління: монархія та республіка.

Тема 7. Форми державного устрою.

Що таке державний устрій. Прості (унітарні) та складні форми державного устрою. Федерація. Конфедерація.

Тема 8. Форми державного режиму.

Державний режим та його основні форми. Демократичний та антидемократичний режими.

Тема 9. Поняття та основні принципи правової держави.

Громадянське суспільство та правова держава. Ознаки правової держави.Підрозділ 2. Основні поняття теорії права.

Тема 10. Поняття, ознаки та види соціальних норм.

Соціальні норми. Ознаки соціальних норм. Види соціальних норм. Взаємозв’язок соціальних норм.

Тема 11. Поняття та ознаки права.

Сутність права. Ознаки права. Право та мораль. Об’єктивне та суб’єктивне право.

Тема 12. Функції права.

Поняття функцій права. Класифікація функцій права.

Тема 13. Джерела права.

Визначення джерел права. Види джерел права.Тема 14. Закони. Система законодавства.

Система законодавства: поняття та структура. Закони та підзаконні акти.

Тема 15. Система права. Галузі права та правові інститути.

Система права. Галузь права. Предмет та метод правового регулювання. Інститут права.

Тема 16. Поняття, причини та види правопорушень.

Правопорушення. Ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Причини правопорушення.

Тема 17. Юридична відповідальність.

Юридична відповідальність. Ознаки юридичної відповідальності. Мета юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.

Тема 18. Законність та правопорядок.

Законність. Основні принципи законності. Правопорядок. Гарантії законності та правопорядку.

Розділ 2. Конституційне законодавство України

Тема 19. Конституція України – основний закон держави та суспільства.

Поняття Конституції. Структура Конституції України. Юридичні властивості Конституції України. Функції Конституції України.

Тема 20. Громадянство України.

Принципи громадянства України. Підстави набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

Тема 21. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина.

Міжнародні стандарти в сфері прав людини. Права людини та громадянина в Україні. Права та обов’язки іноземців в Україні.

Тема 22. Органи державної влади в Україні.

Система органів державної влади в Україні. Повноваження законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

Розділ 3. Основи окремих галузей законодавства України.Тема 23. Основи цивільного законодавства.

Цивільне право. Цивільно-правові відносини. Суб’єкти та об’єкти цивільного права. Цивільно-правова відповідальність.

Тема 24. Основи житлового законодавства.

Загальна характеристика житлового права.

Тема 25. Основи трудового законодавства.

Загальна характеристика трудового законодавства України.

Тема 26. Основи адміністративного законодавства.

Адміністративно-правові відносини. Структура адміністративно-правових відносин. Адміністративне правопорушення (проступок).

Тема 27. Основи кримінального законодавства.

Кримінальне право. Кримінальний кодекс України.


3. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1. Суспільство. Держава. Право

Підрозділ 1. Основні поняття теорії держави

Тема 1. Суспільство: поняття та структура

6

-

4

-

-

2

Тема 2. Поняття та види влади

6

-

4

-

-

2

Тема 3. Поняття та ознаки держави

10

-

6

-

-

4

Тема 4. Механізм держави, органи влади

10

-

6

-

-

4

Тема 5. Функції держави. Основні форми здійснення функцій держави

12

-

8

-

-

4

Тема 6. Форми правління сучасної держави

10

-

6

-

-

4

Тема 7. Форми державного устрою

14

-

8

-

-

6

Тема 8. Форми державного режиму

12

-

6

-

-

6

Тема 9. Поняття та основні принципи правової держави

10

-

6

-

-

4

Підрозділ 2. Основні поняття теорії права

Тема 10. Поняття, ознаки та види соціальних норм

8

-

4

-

-

4

Тема 11. Поняття та ознаки права

8

-

4

-

-

4

Тема 12. Функції права

4

-

2

-

-

2

Тема 13. Джерела права

8

-

4

-

-

4

Тема 14. Закони. Система законодавства

8

-

4

-

-

4

Тема 15. Система права. Галузі права та правові інститути

8

-

4

-

-

4

Тема 16. Поняття, причини та види правопорушень

8

-

4

-

-

4

Тема 17. Юридична відповідальність

8

-

4

-

-

4

Тема 18. Законність та правопорядок

7

-

4

-

-

3

Разом за розділом 1

157

-

88

-

-

69

Розділ 2. Конституційне законодавство України

Тема 19. Конституція України – основний закон держави та суспільства

12

-

8

-

-

4

Тема 20. Громадянство України

10

2

4

-

-

4

Тема 21. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина

10

-

6

-

-

4

Тема 22. Органи державної влади в Україні

6

-

4

-

-

2

Разом за розділом 2

38

2

22

-

-

14

Розділ 3. Основи окремих галузей законодавства України

Тема 23. Основи цивільного законодавства

14

2

8

-

-

4

Тема 24. Основи житлового законодавства

12

2

6

-

-

4

Тема 25. Основи трудового законодавства

13

2

6

-

-

5

Тема 26. Основи адміністративного законодавства

12

2

6

-

-

4

Тема 27. Основи кримінального законодавства

14

2

8

-

-

4

Разом за розділом 3

65

10

34

-

-

21

Усього годин

260

12

144

-

-

1044. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Суспільство: поняття та структура

4

2

Поняття та види влади

4

3

Поняття та ознаки держави

6

4

Механізм держави, органи влади

6

5

Функції держави. Основні форми здійснення функцій держави

8

6

Форми правління сучасної держави

6

7

Форми державного устрою

8

8

Форми державного режиму

6

9

Поняття та основні принципи правової держави

6

10

Поняття, ознаки та види соціальних норм

4

11

Поняття та ознаки права

4

12

Функції права

2

13

Джерела права

4

14

Закони. Система законодавства

4

15

Система права. Галузі права та правові інститути

4

16

Поняття, причини та види правопорушень

4

17

Юридична відповідальність

4

18

Законність та правопорядок

4

19

Конституція України – основний закон держави та суспільства

8

20

Громадянство України

4

21

Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина

6

22

Органи державної влади в Україні

4

23

Основи цивільного законодавства

8

24

Основи житлового законодавства

6

25

Основи трудового законодавства

6

26

Основи адміністративного законодавства

6

27

Основи кримінального законодавства

8


Разом

144


5. Завдання для самостійної роботи


з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1

Робота зі словником та переклад нових слів та словосполучень

20

2

Самостійне читання навчальних текстів

16

3

Прописування нових слів з метою тренування візуальної пам’яті

12

4

Самостійний пошук відповідей на контрольні питання

12

5

Самостійне виконання тестових завдань

12

6

Знайомство з нормативно-правовими актами України

20

7

Вивчення юридичної термінології за словником термінів

12


Разом

1046. Індивідуальні завдання

-


7. Методи контролю

Опитування, контрольна робота, залік, іспит.

8. Схема нарахування балів

1 семестр

Поточний контроль, самостійна робота,

Залікова робота

Сума

Розділ 1

Підрозділ 1

Контроль-

ні роботи, передба-

чені навчальним планом

(2 к.р.)

Разом

40

20

60

40

100

ІІ семестр

Поточний контроль, самостійна робота

Екза-

мен

Сума

Розділ 1

Підрозділ 2

Розділ 2

Розділ 3

Контроль-

ні роботи, передба-

чені навчальним планом

(2 к.р.)

Разом10

15

15

20

60

40

100


Поточний контроль знань студентів:

    1. балів - повна відповідь, самостійне мислення з теми;

7-5 балів - в цілому вірна, лаконічна відповідь;

4-2 балів – часткова відповідь на питання;

1 бал – фрагментарна відповідь.

0 балів – відсутність відповіді.


Заліковий та екзаменаційний контроль знань студентів проводиться у комбінованій формі. Максимальна кількість балів – 40.

40-30 балів – повна розгорнута відповідь;

29-19 балів – розгорнута відповідь з незначними помилками;

18-8 балів – відповідь з суттєвими помилками;

7-1 балів – часткова відповідь на питання;

0 балів – неправильна чи відсутня відповідь.


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену

для заліку

90 – 100

відмінно


зараховано

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано


9. Рекомендована література


Основна література:


1. Конституція України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2019. – 48 с.

2. Грицюк В.Е., Гудзенко О.Ф., Дягилев В.Е. Основы права: учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов высших учебных заведений / Грицюк В.Е., Гудзенко О.Ф., Дягилев В.Е. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 120 с.

3. Кравченко В.В., Савчук І.П. Правознавство: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2005. – 560 с.

4. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.

5. Автор: Богачова Людмила Леонідівна. Правознавство: базовий підручник для вузів. Х.: Фоліо, 2014.

6. Основы правоведения Украины/ Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: «Одиссей», 2003. – 368 с.


Допоміжна література:


1. Воронянский А.В., Борисов Г.В., Зайончковский Ю.В. Основы правоведения: Учебное пособие. – Х.: Парус, 2012. – 368 с.

2. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 400 с.

3. Основи правознавства.: Навчальний посібник/ Під загальною редакцією В.П.Пастухова. – К.: Алеута, 2005. – 377 с.10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення


1. Официальный веб-портал Верховной Рады Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rada.gov.ua/

2.Правовед. Правовая Украина правовая литература:

http://pravoved.in.ua/section-library.html;

3. Студенческая библиотека онлайн (info{aт}studbooks.net):

http://studbooks.net/16370/pravo/osnovy_gosudarstva_i_prava_ukrainy;

4. Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/index.htm

5. Электронная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka