Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра соціально-економічних дисциплін

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Проректор з науково-педагогічної роботи


_____________________________


«_____» ______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни


Соціальна та політична географія світу

підготовка іноземних слухачів підготовчого відділення


галузь знань

08 Правоспеціальність

081 Правовид дисципліни

обов’язковафакультет

Навчально-науковий Інститут міжнародної освіти


2019 / 2020 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


_27__червня_ 2019_року, протокол №_7_

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Коваленко Ірина Борисівна, старший викладач
Дягілєв Володимир Євгенович
, кандидат історичних наук, доцент


Програму схвалено на засіданні кафедри

соціально-економічних дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол від “_20_”_червня_2019 року № _10_Завідувач кафедри______________________ Дягілєв В.Є.


Програму погоджено науково-методичною комісією

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти


Протокол від “_21_”_червня_ 2019 року № _11_
Голова науково-методичною комісії___________________ Тростинська О.М.


Вступ


Програма навчальної дисципліни "Соціальна і політична географія світу" складена відповідно до навчального плану підготовки іноземних слухачів юридичного напряму спеціалізації "Право" на підготовчому відділенні Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.Опис навчальної дисципліни


  1. Мета викладання навчальної дисципліни:
  1. Основні завдання вивчення дисципліни:

1.3. Кількість кредитів: –

1.4. Загальна кількість годин: програма розрахована на 210 годин, містить 8 розділів і 29 тем.


1.5.


Характеристика навчальної дисципліни

Обов’язкова

денна форма навчання

Рік підготовки

підготовче відділення

Семестр

1, 2-й

Лекції

10 годин

Практичні заняття

116 годин

Самостійна робота

84 години
1.6. Заплановані результати навчання: засвоєння іноземними студентами знань в сфері соціальної та політичної географії та специфічних географічних термінів мовою навчання у закладах вищої освіти України.2. Тематичний план навчальної дисципліниРозділ 1. Вступний курс Тема 1. Географія як наука. Розділи географічної науки

Предмет географії. Складові частини географічної науки.Задачи соціально-політичної географії.

Тема 2. Загальні відомості про Землю. Суша і Світовий океан

Форма і розміри Землі. Сторони світу, екватор, північний полюс, південний полюс. Континенти Землі. Частини світу. Світовий океан. Океани Землі.Тема 3. Географічні карти
Поняття географічних карт і їх класифікація. Характеристика географічних карт. Градусна сітка. Масштаб на картах.


Тема 4. Географічні об'єкти
Поняття географічних об'єктів та їх позначення на картах. Основні форми рельєфу.


Розділ 2. Політична карта світу Тема 5. Формування політичної карти світу

Зміни на політичній карті світу: якісні і кількісні. Етапи формування політичної карти світу. Фактори впливу на політичну карту світу. Зміни на політичній карті світу в XX-ХХ1 століттях.

Тема 6. Структура політичної карти. Об'єкти політичної карти

Кількість держав світу. Суверенні держави та колонії. Спірні території. Несамокеровані території. Території з особливим і міжнародним режимом. Самопроголошені держави.

Тема 7. Типологія держав світу

Типологія держав світу по території, чисельності населення, особливостям географічного положення, за рівнем соціально-економічного розвитку. Країни розвинені. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються.

Тема 8. Регіони світу і найбільші міжнародні організації

Історико-географічні регіони світу. Принципи політико-територіального устрою. Євросоюз. Проблеми глобалізму. Міжнародні організації. Структура і цілі Організації Об'єднаних Націй (ООН). Організація Північноатлантичного Договору (НАТО). Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК).


Тема 9. Політико-географічне положення (ПГП) країн на політичній карті

Поняття політико-географічного положення. Фактори, що визначають політико-географічне положення (ПГП) країн світу. Поняття економіко-географічного положення країни (ЕПМ). Глобальне ПГП. Регіональне ПГП. План характеристики ЕГП і ПГП країни.
Розділ 3. Держава як основний об'єкт політичної географії


Тема 10. Суверенітет держави. Структура влади в суверенній державі

Поняття суверенітету і держави. Структура влади в суверенній державі. Принцип поділу влади. Виконавча, законодавча і судова влада. Конституція


Тема 11. Структура суверенної держави. Територія, кордон, столиця

Територія держави. Особливості державної території. Географічний простір держави («державна територія», «етнічні землі», «акваторія», «аероторія» і т.д.). Кордони держави. Функції кордонів. Столиця – головний політичний центр держави.Тема 12. Символи держави
Символи держави: прапор, герб, гімн. Валюта як символ держави. Валюти світу. Інші символи держави: девіз, тварина, рослина і т.д.Тема 13. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
Основні права і обов'язки суверенної держави як суб'єкта міжнародного права.Розділ 4. Основні політичні характеристики держави

Тема 14. Форми державного правління країн світу
Основні форми правління. Республіки. Монархії. Види монархій.

Тема 15. Форми державного устрою країн світу
Адміністративно-територіальний поділ. Особливості форм адміністративно-територіального устрою. Унітарні, федеративні, конфедеративні держави.

Розділ 5. Населення світуТема 16. Чисельність населення світу. Природний приріст і типи відтворення населення

Чисельність населення світу, природний приріст і відтворення населення. Основні типи відтворення населення, демографічна політика в різних країнах.Тема 17. Склад населення світу.

Статевий склад населення країн світу. Віковий склад населення країн світу і його залежність від типу відтворення. Трудові ресурси. Етнічний склад населення світу. Релігійний склад населення світу. Світові та національні релігії.Тема 18. Розміщення і щільність населення світу
Відмінності в щільності населення регіонів і країн. Райони найбільшої концентрації населення.Тема 19. Міське і сільське населення світу

Міське населення світу. Форми міських поселень. Урбанізація. Сільське населення світу. Основні форми сільського розселення.Тема 20. Міграції населення

Форми міграцій. Причини міграцій та їх форми. Вплив міграцій на структуру населення.Тема 21. Громадянство
Громадянство: поняття, види, принципи.Розділ 6. Світові природні ресурсиТема 22. Взаємодія суспільства і природи
Географічне середовище і її роль в житті суспільства. Природокористування. Раціональне і нераціональне природокористування. Екстенсивний та інтенсивний способи впливу на природу. Екологічні проблеми.

Тема 23. Природні ресурси світу. Види природних ресурсів

Поняття природних ресурсів. Види природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів по вичерпності. Вичерпні і невичерпні, відновлювані і невідновних природні ресурси.

Тема 24. Розміщення основних природних ресурсів світу. Ресурсозабезпеченість

Нерівномірність розміщення природних ресурсів світу. Класифікація країн за ресурсозабезпеченістю. Поняття про ресурсозабезпеченість. Розміщення основних ресурсів світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси.

Розділ 7. Світове господарство


Тема 25. Міжнародний географічний поділ праці і світове господарство

Поняття світового господарства. Міжнародний географічний поділ праці та міжнародна спеціалізація. Структура світового господарства. Географічна модель світового господарства. Змінення світового господарства в епоху НТР. Змінення ролі факторів розміщення виробництва в епоху НТР.


Тема 26. Основні галузі світового господарства

Промисловість як галузь світового господарства. Структура промисловості. Основні галузі промисловості. Сільське господарство як галузь світового господарство. Натуральне і споживче сільське господарство. Основні галузі. Значення транспорту в світовому господарстві. Світова транспортна система. Види транспорту і їх особливості.


Тема 27. Міжнародна економічна інтеграція

Форми економічної інтеграції. Фактори, що визначають інтеграційні процеси. Інтеграційні об'єднання. Регіональні міжнародні організації. Зони безвізового режиму. Зони вільної торгівлі. Митні союзи. Економічні союзи. Валютні союзи. Військові союзи.Тема 28. Міжнародні економічні відносини

Роль міжнародних економічних відносин. Головні форми міжнародних економічних зв'язків. Світова торгівля. Міжнародні фінансові відносини. Територіальна структура міжнародних економічних відносин.

Розділ 8. Глобальні проблеми людстваТема 29. Поняття глобальних проблем і основні причини їх виникнення

Поняття глобальних проблем і основні причини їх виникнення. Основні глобальні проблеми людства сучасного світу. Проблеми війни і миру. Екологічна проблема. Енергетична проблема. Демографічна проблема.3.Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин (денна форма)

усього

у тому числі

лекції

практ.

лаб.

сам.робота

1 СЕМЕСТР

Розділ 1. Вступний курс

Тема 1. Географія як наука. Розділи географічної науки

4

-

2

-

2

Тема 2. Загальні відомості про Землю. Суша і Світовий океан

7

-

4

-

3

Тема 3. Географічні об'єкти

7

-

4

-

3

Тема 4. Географічні карти

7


4


3

Контрольна робота

2


2


-

Разом за розділом 1

27


16


11

Розділ 2. Політична карта світу

Тема 5. Формування політичної карти світу

4

-

2

-

2

Тема 6. Структура політичної карти. Об'єкти політичної карти

10

-

6

-

4

Тема 7. Типологія країн світу

10

-

6

-

4

Тема 8. Регіони світу і найбільші міжнародні організації

7

-

4

-

3

Тема 9. Політико-географічне положення (ПГП) країн на політичній карті

4


2


2

Контрольна робота

2


2


-

Разом за розділом 2

37


22


15

Розділ 3. Держава як основний об'єкт політичної географії

Тема 10. Суверенітет держави. Структура влади в суверенній державі

10

-

6

-

4

Тема 11. Структура суверенної держави. Територія, кордон, столиця

10

-

6

-

4

Тема 12. Символи держави

4

-

2

-

2

Тема 13. Держави – основні суб'єкти міжнародного права

7


4

-

3

Разом за розділом 3

31


18

-

13

Разом за 1 семестр

95

-

56

-

39

2 СЕМЕСТР

Розділ 4. Основні політичні характеристики держави

Тема 14. Форми державного правління країн світу

8

-

4

-

4

Тема 15. Форми державного устрою країн світу

7

-

4

-

3

Разом за розділом 4

15

-

8

-

7

Розділ 5. Населення світу

Тема 16. Чисельність населення світу. Природний приріст і типи відтворення населення

7

-

4

-

3

Тема 17. Склад населення світу.

9

-

6

-

3

Тема 18. Розміщення і щільність населення світу

4

-

2

-

2

Тема 19. Міське і сільське населення світу

9

-

6

-

3

Тема 20. Міграціїна селення

4

-

2

-

2

Тема 21. Громадянство

4


2


2

Контрольна робота

2


2


-

Разом за розділом 5

39


24


15

Розділ 6. Світові природні ресурси

Тема 22. Взаємодія суспільства і природи

4

-

2

-

2

Тема 23. Природні ресурси світу. Види природних ресурсів

6

-

4

-

2

Тема 24. Розміщення основних природних ресурсів світу. Ресурсозабезпеченість

10

-

6

-

4

Разом за розділом 6

20

-

12

-

8

Розділ 7. Світове господарство

Тема 25. Міжнародний географічний поділ праці і світове господарство

10

-

6

-

4

Тема 26. Основні галузі світового господарства

13

-

8


5

Тема 27. Міжнародна економічна інтеграція

4

2

-


2

Тема 28. Міжнародні економічні відносини

6

4

-


2

Разом за розділом 7

33

6

14

-

13

Розділ 8. Глобальні проблеми людства

Тема 29. Поняття глобальних проблем і основні причини їх виникнення

6

4

-


2

Контрольна робота

2

-

2


-

Разом за розділом 8

8

4

2


2

Разом за 2 семестр

115

10

60


45

Усього годин

210

10

116

-

84


4. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Географія як наука. Розділи географічної науки

2

2.

Загальні відомості про Землю. Суша і Світовий океан

4

3.

Географічні об'єкти

4

4.

Географічні карти

4

5.

Контрольна робота

2

6.

Формування політичної карти світу

2

7.

Структура політичної карти. Об'єкти політичної карти

6

8.

Типологія країн світу

6

9.

Регіони світу і найбільші міжнародні організації

4

10.

Політико-географічне положення (ПГП) країн на політичній карті

2

11.

Контрольна робота

2

12.

Суверенітет держави. Структура влади в суверенній державі

6

13.

Структурні елементи держави. Територія, кордон,столиця

6

14.

Символи держави

2

15.

Держави - основні суб'єкти міжнародного права

4

16.

Форми державного правління країн світу

4

17.

Форми державного устрою країн світу

4

18.

Чисельність населення світу. Природний приріст і типи відтворення населення

4

19

Склад населення світу

6

20.

Розміщення і щільність населення світу

2

21.

Міське і сільське населення світу

6

22.

Міграції населення

2

23.

Громадянство

2

24.

Контрольна робота

2

25.

Взаємодія суспільства і природи

2

26.

Природні ресурси світу. Види природних ресурсів

4

27.

Розміщення основних природних ресурсів світу. Ресурсозабезпеченість

6

28.

Міжнародне географічний поділ праці и світове господарство

6

29.

Основні галузі світового господарства

8

30.

Контрольна робота

2


Разом

116
5. Завдання для самостійної роботи


з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1.

Прописування нових слів, робота зі словником та переклад нових слів і словосполучень

10

2.

Самостійне читання навчальних текстів

15

3.

Самостійний пошук відповідей на поставлені питання

15

4.

Самостійне виконання тестових завдань

10

5.

Ознайомлення з різними видами географічних карт і атласами

4

6.

Вивчення термінології по соціальної і політичної географії за словником термінів

10

7.

Уміння конспектувати лекції

10

8.

Ведення зошита

10


Разом

846. Індивідуальні заняття не передбачено7. Методи контролю

Опитування, контрольна робота, залік, іспит.

8. Схема нарахування балів


1 семестр

Підсумковий контроль, самостійна робота

Залікова робота

Сума

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Контрольні роботи, передбачені навчальним планом

(2 к.р.)

Разом10

15

15

20

60

40

100


2 семестр


Підсумковий контроль, самостійна роботаРозділ 4

Розділ 5

Розділ 6

Розділ 7

Розділ 8

Контрольні роботи, передбачені навчальним планом (2 к.р.)

Разом

Екзамен

Сума

6

10

10

12

2

20

60

40

100


Поточний контроль знань студентів:

  1. балів - повна відповідь, самостійне мислення з теми;

7-5 балів - в цілому вірна, лаконічна відповідь;

4-2 балів – часткова відповідь на питання;

1 бал – фрагментарна відповідь.

0 балів – відсутність відповіді.


Заліковий та екзаменаційний контроль знань студентів проводиться у комбінованій формі. Максимальна кількість балів – 40.

40-30 балів – повна розгорнута відповідь;

29-19 балів – розгорнута відповідь з незначними помилками;

18-8 балів – відповідь з суттєвими помилками;

7-1 балів – часткова відповідь на питання;

0 балів – неправильна чи відсутня відповідь.Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка

для іспиту

для заліку

90 – 100

відміннозараховано70 – 89

добре

50 – 69

задовільно

1– 49

незадовільно

не зараховано9. Рекомендована література


Основна література:

 1. Бойко Н.А. Экономическая и социальная география. Учебное пособие для иностранцев: - К.: КНЕУ, 2002. - 239 с.


 1. Гольцов А. Г. Геополітика та політична географія / А. Г. Гольцов.– К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 416 с.


 1. Гудзеляк І. Географія населення / І. Гудзеляк. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.


 1. Гудзенко О.Ф., Коваленко И.Б., Бик М.В., Дягилев В.Е. Экономическая и социальная география мира:Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов экономических и гуманитарных специальностей. Х.: ХНУ, 2005. 122 с.


 1. Політична географія і геополітика : навч. посібник / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський та ін. – К. : Либідь, 2007. – 255 с.


 1. Ровенчак І. І. Типологія країн світу / І. І. Ровенчак. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1997. – 24 с. 85.

 2. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.  Географія  Уч-к 10 кл. Харків, «Оберіг».2010.  – 304 с

 3. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с. 99.

 4. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії / О. І. Шаблій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.


 1. Яценко Б.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник  для 10 кл. Киев, «Форум». 2004.  –352 с.


Допоміжна література:

 1. Дергачев В. А. Геополитический словарь-справочник / В. А. Дергачев. – Киев : Изд-во КНТ, 2009. – 592 с.


 1. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються / М. М. Книш. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 256 с.


 1. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г., Безуглий В.В. Географія 10 кл., Профильний рівень. – К.: Генеза, – 2010. 304 с. 

 2. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія. Учебник для 10 кл. – К.: Генеза, 2010.  – 304 с.

 3. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М. Д. Пістун. – К. : Вища шк., 1996. – 231 с. 82.


 1. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с. 100.


 1. Трохимчук С. В. Політична географія світу : навч. посібник / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь. – К. : Знання, 2007. – 422 с.


 1. Тускоз Жан. Міжнародне право / Жан Тускоз. – К. : АртЕк, 1998. – 416 с.10.Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення:

 1. Відеоуроки на освітньому порталі InternetUrok.ru http://interneturok.ru/geografy/


 1. Лічильник населення Землі http://countrymeters.info/ru/World


 1. Публикации Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики

https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/default.htm

 1. Студентська бібліотека онлайн http://studbooks.net/16370/pravo/osnovy_gosudarstva_i_prava_ukrainy


5. Українські підручники Ukrmap http://ukrmap.su/ru-g

6.Українські підручники http://4book.org/uchebniki-ukraina


 1. Чисельність населення країн світу English version: Population of theworld’scountrieshttp://ostranah.ru/_lists/population.php


 1. Последние новости о политической карте мира www.infoplease.com