Учебно-научный институт международного образования

ХНУ им. В.Н. Каразина

Новости

2 – 3 червня 2016 р. в Центрі міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулася XX Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки», присвячена 55-річчю підготовчого відділення Центру міжнародної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Співорганізаторами конференції були Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Інститут русистики Варшавського університету (Польща), Інститут мов при Карфагенському Університеті (Туніс), Міжнародний Незалежний університет Молдови, Інститут філологічних і міжкультурних досліджень (Молдова).
На конференції працювало 7 секцій за такими науковими напрямками:
 1. Психолого-педагогічні основи методики викладання мов у ВНЗ;
 2. Лінгвістичні основи методики викладання мов у ВНЗ;
 3. Міжпредметна координація у викладанні мов і професійно орієнтоване навчання мови у ВНЗ;
 4. Теорія і практика створення підручників і навчальних посібників для іноземних студентів;
 5. Нові технології у викладанні мов у ВНЗ;
 6. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української та російської мов як іноземних;
 7. Проблеми тестування у викладанні мов.
На конференцію репрезентували доповіді 120 осіб, представники університетів України (Харків, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава, Суми, Київ, Херсон, Дніпропетровськ), Росії, Молдови, Тунісу, Польщі, Китаю.
За матеріалами конференції були видані збірники наукових праць:
 1. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – Випуск 27.
 2. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – Випуск 28. – 176 с.
 3. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Тези XX Міжнародної науково-практичної конференції. 2 – 3 червня 2016 р. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 172 с.
Конференцію відкрив проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки й техніки України Микола Олексійович Азаренков.
На пленарному засіданні були представлені такі доповіді:
 • «Підготовка іноземців до вступу у ВНЗ у закордонних країнах» (Груцяк В.І., канд. фіз.-мат. наук, доцент);
 • «Формування міжкультурної компетенції у процесі викладання мов у вищих навчальних закладах» (Пелепейченко Л.М., докт. філол. наук, проф., Ревуцька С.М., канд. пед. наук, доц.);
 • «Лінгвокультурологічна проблематика сучасної парадигми викладання мов» (Ушакова Н.І., докт. пед. наук, проф.);
 • «Живая речь: паремии в обучении студентов-иностранцев иноязычному общению» (Безкоровайна Л.С., канд. пед. наук, доц., Штиленко В.Є., канд. філол. наук, доц., Штиленко О.Л.);
 • «Жанр беседы в формировании лингвокультурной компетенции иностранных студентов в процессе языковой подготовки» (Білик О.М., канд. пед. наук, доц., Брагіна Т.М., канд. філол. наук, доц.);
 • «Проблемы обучения русской речевой культуре студентов-инофонов» (Бурякова О.С., канд. філол. наук, доц., Валіт О.С., канд. філол. наук, доц., Лагута Т.М., канд. філол. наук, доц.);
 • «Лингвокультурологическая среда как стимул в обучении русскому языку как иностранному» (Яценко І.І., канд. пед. наук, доц.);
 • «Про принципи організації мовної освіти іноземців у вищих навчальних закладах України у світлі сучасних вимог» (Ушакова Н.І., докт. пед. наук, проф., Тростинська О.М., канд. філол. наук, доц.).
У межах конференції був проведений круглий стіл, присвячений ключовим проблемам сучасної методики викладання української та російської мов як іноземних, використанню новітніх технологій під час викладання й дистанційного навчання.