Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Кафедра природничих дисциплін

Головна

Кафедру природничих наук було створено в 1961 році, коли почав свою роботу підготовчий факультет для іноземних громадян Харківського державного університету ім. А.М. Горького (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна).

Основний напрямок діяльності кафедри: підготовка іноземних громадян з фізики, хімії, біології, математики, інформатики та креслення до успішного навчання на перших курсах університетів та вищих навчальних закладів України медико-біологічного, економічного, інженерно-технічного профілів. Викладання ведеться російською мовою, звертається особлива увага на розвиток у студентів усіх видів мовленнєвої діяльності, освоєння ними мови спеціальності. У процесі навчання студентів усуваються прогалини в їхній підготовці з природничих дисциплін, формуються принципи наукового світогляду, забезпечується інформація про новітні досягнення науки і техніки.

Викладання математики, фізики, хімії, біології, креслення та інформатики проводиться згідно з навчальними планами і графіками навчального процесу, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Формами навчання є: практичні заняття, лекції, семінарські заняття, лабораторні та демонстраційні досліди, додаткові заняття та консультації. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на кафедрі використовуються такі форми і методи, як проблемний виклад, евристичні бесіди, розвивальне навчання, ділові ігри, різні види контролю знань.

У навчальному процесі ефективно використовуються сучасні комп'ютерні технології та мультимедійні програми. Усі предмети повністю забезпечені навчально-методичною літературою та наочними матеріалами, цілеспрямовано адаптованими до процесу навчання іноземних студентів російською мовою.

Колектив викладачів кафедри включає в себе висококваліфікованих працівників, які мають достатній досвід роботи з іноземними студентами. Викладачі кафедри в 70-80-ті роки минулого сторіччя надали організаційну та методичну допомогу новоутвореним підготовчим факультетам для іноземних громадян у Львові, Донецьку, Полтаві та Харкові. У ці ж роки викладачі кафедри проводили педагогічну роботу за кордоном в університетах Куби та Алжиру (Княжев М.С., Гороховець В.Є., Літнева Т.І., Чекарь М.А., Горяїнов І.Ф., Шалаєв В. А.). Кожен викладач кафедри володіє однією або кількома іноземними мовами, що сприяє кращій комунікації між викладачами та студентами на початковому етапі навчання.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних та міжвузівських науково-практичних конференціях і симпозіумах з тематики, пов'язаної з проблемами підвищення якості навчання іноземних студентів російської та української мов і дисциплін природного та соціально-економічного циклів. Систематично публікуються наукові статті та тези доповідей викладачів в українських та зарубіжних журналах та збірниках. Крім того, на кафедрі ведеться науково-дослідна робота за темою: «Удосконалення форм і методів навчання іноземних учнів дисциплін природничого циклу на підготовчому факультеті».

З метою вдосконалення наступності у навчанні іноземних студентів на підготовчому відділенні ЦМО і перших курсах основних факультетів університету та інших вузів Харкова, викладачі кафедри щорічно проводять екскурсії на хімічний, фізичний, біологічний і радіофізичний факультети ХНУ ім. В.Н. Каразіна, в Харківський національний медичний університет, музей анатомії ХНМУ, музей природи ХНУ ім. В. Н. Каразіна та ін. Під час проведення екскурсій студенти-іноземці спостерігають демонстраційні досліди, знайомляться з викладачами, студентами та науковцями факультетів та кафедри, на яких вони будуть вчитися. Також викладачі кафедри підтримують постійний зв'язок зі студентами перших курсів університету, які є нашими випускниками. При цьому аналізуються конспекти студентів, надається допомога в оволодінні теоретичним і практичним матеріалом предметів (з математики, фізики, хімії та біології). Також проводяться наради з викладачами перших курсів, університету з метою підвищення якості навчання іноземних студентів, які навчаються на 1-2 курсах.

Кафедра природничих наук користується авторитетом серед підготовчих факультетів нашої країни. Багато викладачів підготовчих факультетів для іноземних громадян міста Харкова та інших міст України проходять стажування на нашій кафедрі з метою підвищення своєї педагогічної майстерності.