Институт международного образования

ХНУ им. В.Н. Каразина

Кафедра естественных наук

Программы дисциплин

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. КАРАЗІНА


Центр міжнародної освіти

Підготовче відділення

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна


__________________ В.С. Бакіров

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Вченою радою Центру міжнародної

освіти Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна

17 вересня 2015 р., протокол №7ПРОГРАМА

З КРЕСЛЕННЯ


для студентів-іноземців


Укладачі:

Гречуха А.В., доц.

(Український державний університет харчових технологій, Центр довузівської підготовки)

Рецензенти:

В.І. Груцяк, канд. фіз-мат наук доц.

(Харківський національний університет ім.. В.Н. Каразіна)

А.І. Лобода проф.

(Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»)

Б.М. Андрющенко, канд.. техн.. наук, проф.

(Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Центр підготовки іноземних громадян)

Харків – 2015

Пояснювальна записка

Мета і завдання курсу креслення, та його місце в навчальному процесі

Креслення – одна з навчальних дисциплін, що становлять основу загально інженерної освіти. Це перша інженерна дисципліна, з викладання якої починається технічна підготовка студентів. Здобуті знання та набуті навички у виконанні і читанні проекційних креслень уже на першому етапі навчання створюють умови для успішного вивчення загальноосвітніх дисциплін (математики, фізики, хімії). Установлюючи та забезпечуючи спільні зв’язки між загально інженерними та загальноосвітніми дисциплінами, графічні дисципліни сприяють формуванню рівня інженерно-графічної культури майбутнього фахівця.

Курс креслення для слухачів-іноземців підготовчого факультету розраховано на підготовку їх до навчання у вищих навчальних закладах з урахуванням того, що слухачі не знають термінології дисципліни мовою навчання або взагалі не вивчали креслення, або ж вивчали, але стандарти з конструкторської документації на їх батьківщині відрізняються від стандартів, чинних в Україні.

Випускник підготовчого факультету повинен:

 • володіти термінологією, прийнятою в нарисній геометрії і в інженерній графіці, в обсязі програми середньої школи;

 • знати й уміти виконувати основні геометричні побудови, що використовуються для виконання креслень;

 • знати загальні правила виконання і оформлення креслень, встановлені стандартами, чинними в Україні;

 • мати навики виконання креслень за допомогою креслярського інструменту і приладдя;

 • знати основні методи побудови проекційних креслень і наочних зображень (аксономерація);

 • уміти виконувати креслення предмета в системі трьох проекцій і прямокутної ізомерії;

 • уміти будувати і читати креслення, тобто уявляти за плоским проекційним зображенням просторові образи предметів, їх розміри розміщення, відображати просторові форми предметів на площині;

 • уміти виконувати ескіз нескладної технічної деталі;

 • розуміти роль і місце креслення в техніці і науково-технічному прогресі.

Мета викладення креслення – вивчення термінології нерідною мовою та самих основ геометричного і проекційного креслення для набуття навичок виконання і читання креслень, вивчення елементів машинобудівного креслення, формування просторового уявлення, потрібного як для подальшого навчання у вищих навчальних закладах, так і для майбутньої практичної діяльності.Завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни:

 • оволодіння термінологією та поняттями нерідною мовою з геометричного та проекційного креслення;

 • розвиток у слухачів правильних і раціональних прийомів роботи креслярським інструментом;

 • оволодіння геометричними основами креслярської роботи;

 • вивчення основних правил оформлення креслень відповідно до державних стандартів;

 • вивчення методів побудови проекційних зображень і властивостей прямокутних проекцій основних геометричних елементів (точки, прямої, плоскої фігури і поверхні), потрібних як для виконання, так і для читання креслень;

 • навчання прийомам виконання креслень у системі прямокутних проекцій;

 • набуття навичок побудови наочних зображень в аксонометричних проекціях;

 • вивчення елементів машинобудівного креслення: правил виконання зображень (виглядів, розрізів, перерізів) відповідно до державних стандартів; правил виконання ескізів деталей; правил нанесення розмірів на кресленнях.

Одне з головних завдань вивчення креслення на підготовчому відділені – розвиток у слухачів просторового уявлення, без якого неможливе вільне читання й упорядкування навіть найпростіших технічних креслень, ескізів.

Завдання розвитку просторового уявлення у зв’язку з викладанням креслення такі:

 • розвиток уміння чітко виявляти геометричну форму відомих геометричних тіл або реальних предметів для виконання навчального завдання – побудови креслень будь-якого предмета і читання креслення будь-якого предмета;

 • розширення запису просторових уявлень, їх закріплення і зведення в систему.

З розвитком просторового уявлення нерозривно пов’язане інше, дуже важливе завдання викладання креслення – розвиток просторового уявлення слухачів, тобто уміння в ході виконання навчального завдання з креслення на основі нагромадженого запасу просторових образів створювати, конструювати нові просторові образи – уявні образи.


Місце навчальної дисципліни в системі професійних знань


Вивчення методів побудови і читання не є самоціллю в кресленні. Креслення являє собою своєрідну мову, за допомогою якої можна читати зображення, з’ясовувати конструктивні особливості зображеного предмета, а також технології його виготовлення. Уміння читати технічні креслення і уявляти взаємодію окремих частин механізму – запорука успішного володіння спеціальними дисциплінами для отримання професійних знань.


Міжпредметні зв’язки креслення

Під час навчання слухачів-іноземців кресленню нерідною мовою обов’язково враховують рівень знання мови навчання, використовують адаптовані для іноземних слухачів підручники та інше методичне забезпечення.

Вивчати креслення починають тоді, коли слухачі засвоїли достатній мінімальний обсяг лексики з мови креслення та мови моделі: «що є що (чим)»; «що креслимо за допомогою чого (чим)»; «що буває чим (яким)»; «що ділиться на що»; «що креслимо як (чим)», «якою лінією зображуємо».

Графічні зображення широко застосовують під час викладання більшості навчальних предметів.

Здобуті знання та набуті уміння і навички з креслення на підготовчому факультеті використовуються і слугують базою під час вивчення нарисної геометрії та інженерної графіки, а також конструкцій машин, агрегатів і їх систем у спеціальних дисциплінах на наступних етапах навчання.


Програмний матеріал до вивчення дисципліни «Креслення»


Навчальним планом на вивчення креслення передбачено 114 навчальних годин, із них 76 – на аудиторні практичні заняття, та лекції; лабораторні роботи не передбачено.

Календарним планом навчання дисципліна «Креслення» вводиться з п’ятого тижня. Для тог щоб слухачі набули елементарних навичок з підготовки робочого місця та прийомів використання креслярського інструменту, рекомендується протягом перших двох тижнів заняття проводити по чотири години на тиждень в один день. Перша частина заняття – це викладення нового матеріалу, а друга – виконання вправ і підготовка в тонких лініях графічної роботи 1 за допомогою викладача.

Викладання навчального матеріалу і виконання вправ за допомогою графічних робіт передбачається на практичних аудиторних заняттях і в результаті самостійної роботи слухачів. Слухачі виконують домашні вправи та 10 контрольно-графічних робіт (по 5 у кожному семестрі) і складають заліки з оцінкою наприкінці кожного семестру. У другому семестрі проводиться випускний диференційний залік.

Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ

Креслярський інструмент і матеріали. Лінії. Кути


Креслярський інструмент і матеріали: готовальня та інструменти, що входять до її складу, олівці, ластик, косинці, лінійка, лекала, рейсшина, креслярський папір, креслярська дошка, трафарети. Організація робочого місця. Підготовка інструментів і матеріалів до роботи. Прийоми використання креслярського інструменту. Лінії: прямі, криві, ламані, перпендикулярні, паралельні. Кути. Елементи кута. Вправи з побудови і вимірювання кутів.


Тема 2. Вимоги

до оформлення креслень

Формати креслень, ГОСТ 2.301-68. Рамка, основний напис і правила їх нанесення. Лінії креслення, установлені ГОСТ 2.303-68: суцільні, штрихові, штрих пунктирні; їх накреслення і призначення. Підготовка формату для виконання графічної роботи 1. Графічна робота 1 «Лінії».


Тема 3. Шрифт креслярський, ГОСТ 2.304-81

Великі та малі літери, цифри, знаки, символи. Розміри й інші параметри шрифту. Вправи та виконання шрифту. Графічна робота 2 «Шрифт креслярський ».


Тема 4. Геометричні побудови. Коло, круг, їх елементи. Багатокутники


Поділ відрізка на 2, 4 і будь-яку кількість частин. Поділ кута на дві частини. Побудова перпендикуляра до прямої. Проведення прямої, паралельної заданій, на заданій відстані. Поняття кола і круга, їх елементи. Побудова кола за трьома точками, що не лежить на одній прямій. Визначення центра дуги.

Правильні та неправильні багатокутники. Трикутники, чотирикутники, їх види, елементи та властивості. Поняття вписаного й описаного багатокутника. Поділ кола на 2, 4, 8, 3, 6, 12, 5, 7, 10 та будь-яку кількість рівних частин за допомогою циркуля. Графічна робота 3 «Поділ кола на рівні частини».


Тема 5. Правила нанесення розмірів, ГОСТ 2.307-68


Поняття про габарити фігури. Загальні правила нанесення розмірів за ГОСТ 2.307-68: лінійні і кутові розміри, нанесення розмірів кіл і дуг, однакових елементів. Розміри форми. Розміри розташування. Габаритні розміри. ГОСТ 2.307-68 Масштаби. Вправи з нанесення розмірів і креслень у різних масштабах. Графічна робота 4 «Нанесення розмірів».

Тема 6. Спряження

Спряження в контурах деталей. Дотична: до кола з точки на колі та з точки, яка не лежить на колі; до двох кіл. Поняття про спряження. Елементи спряження. Спряження дугою заданого радіуса дуги і прямої, двох дуг, двох прямих. Графічна робота 5 «Спряження».


Тема 7. Циркульні та лекальні криві

Побудова циркульних кривих, що складаються з дуг кола: овалу з двома осями симетрії, овалу з однією віссю симетрії, завитка (спіралі Архімеда). Побудова лекальних кривих за заданими параметрами: еліпса, параболи, гіперболи. Приклади використання кривих у контурах деталей машин. Виконання вправ на побудову лекальних кривих.


Тема 8. Методи побудови зображень. Метод ортогонального проекціювання

Метод центрального проекціювання. Паралельне проекціювання: косокутне, прямокутне (ортогональне), аксонометричне. Метод ортогонального проекціювання як основний метод, що застосовується в техніці. Проекція точки.


Тема 9. Ортогональні проекції точки. Координатний спосіб задання точки

Площини проекцій, осі проекцій, їх позначення, найменування. Проекціювання точки на дві і три площини. Епюр точки. Поняття про систему координатних осей, координати точки. Розміщення точки у просторі.


Тема 10. Ортогональні проекції відрізка прямої лінії

Положення прямої у просторі. Ортогональні проекції прямої загальні положення. Проекції прямих окремого положення: прямі рівня, проекціювальні прямі. Точка на прямій.


Тема 11. Ортогональні проекції плоскої фігури

Способи задання площини на кресленні. Положення площини в просторі. Проекції площини загального положення. Ортогональні проекції площини окремого положення. Пряма і точка в площині.


Тема 12. Геометричні тіла

Утворення найпростіших гранних поверхонь і поверхонь обертання. Геометричні тіла: призма, піраміда, циліндр, конус, куля, їх елементи. Проекціювання геометричних тіл на три площини проекцій. Аналіз проекцій елементів геометричних тіл (вершин, ребер, граней, твірних). Точка на поверхні геометричних тіл. Графічна робота 6 «Геометричні тіла».
Тема 13. Аксонометричні проекції, ГОСТ 2.317 -69

Основні визначення і поняття, види аксонометрії. Прямокутна проекція точки, прямої, плоскої фігури. Побудова прямокутної ізометрії геометричних тіл і моделей технічних виробів. Графічна робота 7 «Проекції моделі» (за аксонометричним зображенням).


Тема 14. Зображення. Вигляди, розрізи, перерізи. ГОСТ 2.305 – 68. Розрізи в аксонометрії

Поняття про вигляди, розрізи, перерізи. Їх призначення. Основні, додаткові і місцеві вигляди. Позначення виглядів на кресленні. Графічна робота 8 «Проекції деталі» (побудувати вигляд зліва й аксонометрію деталі за двома заданими виглядами).

Класифікація розрізів залежно від положення січної площини. Позначення розрізів на кресленні. Поєднання половини вигляду і половини розрізу. Штрихування в розрізах. Розрізи в аксонометрії. Графічна робота 9 «Розрізи».

Види перерізів. Відмінність між перерізом і розрізом. Позначення перерізу на кресленні. Правила виконання перерізів. Вправи на виконання перерізів у робочому зошиті.


Тема 15. Перетин геометричних тіл проекцію вальними площинами

Перерізи тіл обертання проекцію вальними площинами: циліндра, конуса. Побудова натуральної величини переріза конуса проекцію вальними площинами за двома осями та методами заміни площин проекцій. Переріз багатогранника проекцію вальними площинами.

Визначення натурального розміру перерізу. Графічна робота 10 «Перерізи геометричних тіл»


Тема 16. Нанесення розмірів на комплексних кресленнях, ГОСТ 2.307 – 68

Поняття про бази. Розміри та допуск на їх виконання. Нанесення розмірів стрічкою та ступенево. Елементи технічних деталей: пази, проточки, факси та ін. Правила нанесення їх розмірів. Вимірювальні інструменти і прийоми роботи з ними. Вправи та обмірювання деталей.


Тема 17. Ексізи. Кресленні і науково-технічний прогрес.

Поняття про правила виконання ескізів. Вправи на виконання ескізів технічних деталей. Зв'язок креслення з практичною діяльністю людей.


Тема 18. Комп’ютеризація конструкторських робіт

Система автоматизованого проектування Auto CAD 2000. Налагодження робочого середовища Auto CAD. Системи координат. Примітиви. Керування екраном. Побудова об’єктів. Геометричний примітив. Тексти. Редагування креслень. Розроблення креслень у середовищі Auto CAD. Виконання графічних робіт 1 та 2.

Самостійна робота слухачів і контрольні заходи

Самостійна робота слухачів вдома протягом навчального року становить 33 год (50% від кількості годин практичних занять). З них 18 год припадає на виконання графічних робіт і 15 год – на виконання теоретичного матеріалу і розв’язання задач у робочому зошиті з креслення. На практичних заняттях в аудиторії слухачі також працюють самостійно (під керівництвом викладача), виконуючи графічні роботи і вправи за темою зняття.

Виконання домашніх завдань контролює викладач на кожному занятті перевіркою робочих зошитів, а також під час захисту слухачами графічних робіт, коли оцінюється ними засвоєння термінів зі стандартів, якість виконання роботи і знання з цієї теми.

Крім того, один раз у кожному семестрі провадиться рубіжний контроль обов’язкових результатів навчання (за індивідуальним завданням) з оцінкою.

Виконанням графічних робіт 1 та 2 керує викладач у комп’ютерному класі.