Институт международного образования

ХНУ им. В.Н. Каразина

Кафедра естественных наук

Программы дисциплин
Додаток 5

13
Міністерство освіти і науки України


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра ___природницих наук___

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з науково-педагогічної роботи

Пантелеймонов А.В.___________________________“______”_______________20 __ р.


Робоча програма навчальної дисципліни

_________Фізика_______

(назва навчальної дисципліни)
спеціальність (напрям) ____Медико - біологічний__(інженерно-технічний)_____


спеціалізація ____Медицина_____________________________________________


факультет ____підготовчий______________________________________________

2017 / 2018_ навчальний рік
Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету (інституту, центру)“_______” __________________ 20___ року, протокол №__
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади)

канд. фіз.-мат. наук, доц. В.О.Шалаєв

викл. Г.В. Клименко

ст. викл. В.С. УшаковаПрограму схвалено на засіданні кафедри

________природничих наукЦентру міжнародної освіти __Протокол від “____”________________20__ року № ___


Завідувач кафедри ___ ____________________________


_______________________ ___ В.О. Шалаєв ______

(підпис) (прізвище та ініціали)


Програму погоджено методичною комісією

_________________________підготовчого факультету_______________________________

назва факультету, для здобувачів вищої освіти якого викладається навчальна дисципліна


Протокол від “____”________________20__ року № ___


Голова методичної комісії_______________________________


_______________________ _____В.І. Груцяк______

(підпис) (прізвище та ініціали)
Вступ


Програма навчальної дисципліни “_______Фізика_______________” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки


_____спеціалістів ________________________________

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)спеціальності (напряму) __Медико – біологічний ___________________________


спеціалізації

__________________Медицина_______________________________________________1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Фізика – фундаментальна природнича наука, яка вивчае навколишній світ, тобто матерію та рух в її непорушній єдності, і має багатогранні перспективи у всіх напрямках розвитку науково-технічного прогресу.

Метою викладання навчальної дисципліни ФІЗИКА є навчити іноземних студентів фізичній термінології українською або російською мовами шляхом повторення вже знайомого їм матеріалу; заповнити прогалини у знаннях іноземних студентів, що зумовлені розбіжністю між національними та українськими загально освітніми програмами з фізики; підготувати студентів до слухання лекцій на першому курсі вищіх навчальних закладів з фізичних дісциплін українською або російською мовами; підготувати студентів до складання іспитів з фізики українською або російською мовами.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

Здобуття іноземними студентами мовних та професійно орієнтованих знань для реалізації комунікативної мети й задоволення особистих комунікативних потреб у сфері професійного спілкування

1.3. Кількість кредитів – 3


1.4. Загальна кількість годин – 165

1.5. Характеристика навчальної дисципліни


Нормативна / за вибором


Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки

1-й

Семестр

1-й, 2 -й

Лекції

20 год.

год.

Практичні, семінарські заняття

70 год.

год.

Лабораторні заняття

20 год.

год.

Самостійна робота

55 год.

год.

Індивідуальні завдання

55год.


1.6. Заплановані результати навчання

Вивчення курсу фізики передбачає формування у студентів-іноземців правильного уявлення про наукову картину світу і оволодіння наступними знаннями, навичками і вміннями:

- знання основних фізичних понять, законів і теорій на сучасному рівні розуміння питань, котрі вивчаються з урахуванням пізнавальних можливостей студентів;

- знайомство з основними методами наукових теорій, з методами наукового мислення;

- знання мови пердмет (літературна і графічна символіка, лексика і конструкції притаманні науковому стилю мови);

- вміння застосовувати набуті знання на практиці: при аналізі фізичних явищ і вирішенні завдань, при проведенні лабораторних робіт;

- вміння висловлювати мовою предмета конкретні знання, набуті в процесі вивчення фізики.


2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Вступний курс з фізики.

Зміст: Фізика наука про природу. Фізичне тіло. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Скалярні і векторні величини. Дії над векторами.


Розділ 2. Кінематика.

Зміст: Кінематика прямолінійного руху. Прямолінійний рівномірний. Складний рух. Прямолінійний нерівномірний рух. Равнопеременное рух. Вільне падіння тіл. Рух тіла вертикально вгору. Рівномірний рух точки по колу.

Розділ 3. Динаміка.

Зміст: Сила. Інерція. Перший закон Ньютона. Інертність. Маса. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Сили в механіці. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння (закон гравітації). Вага тіла. Тертя. Сила тертя. Види тертя. Деформація. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Сили, які діють при рівномірному русі тіла по колу.

Розділ 4. Елементи статики, гідростатики і гідродинаміки.

Зміст: Умови рівноваги твердого тіла. Механічна робота. Потужність Енергія. Закон збереження енергії. ККД. Щільність речовини. Агрегатний стан речовини. Тиск. Закон Паскаля. Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Тиск рідини на дно і стінки посудини. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

Розділ 5. Молекулярна фізика і термодинаміка.

Зміст: Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Температура. Шкали температур. Зв'язок кінетичної енергії теплового руху молекул і температури. Властивості газів Газові закони. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Рівняння теплового балансу. Питома теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівача. Адіабатний процес. Теплова машина. Випаровування і конденсація. Абсолютна і відносна вологість.

Розділ 6. Електростатика.

Зміст: Провідники і діелектрики в електричному полі. Робота по переміщенню заряду в електростатичному полі. Поняття про потенціал і різниці потенціалів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.

Розділ 7. Постійний електричний струм

Зміст: Закон Ома для ділянки електричного кола. Опір провідників. З'єднання провідників. Одиниця опору. Питомий опір провідників. Реостати. Закон Ома для повного кола. Послідовне і паралельне з'єднання джерел струму. Робота і потужність постійного струму. Коефіцієнт корисної дії джерела струму. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

Розділ 8. Магнетизм і електромагнетизм.

Зміст: Постійні магніти. Магнітне поле. Сила, яка діє на провідник зі струмом в магнітному полі. Однорідне магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітні властивості речовини.Магнітний потік. Сила Лоренца.

Розділ 9. Коливання і хвилі. Змінний струм.

Зміст: Математичний маятник. Фізичний маятник. Механічні хвилі. Звук. Трансформатор. Передача електричної енергії на відстані

Розділ 10. Оптика.

Зміст: Побудова зображень в плоскому і сферичному дзеркалах. Закони заломлення. Повний внутрішньо віддзеркалення світла. Проходження світла через плоско-паралельну пластинку і тригранну призму. Збирають і розсіюють лінзи. Побудова зображень в лінзах. Оптичні прилади.

Розділ 11. Фізика атома і атомного ядра.

Зміст: Поняття про ядерні сили. Дефект маси атомних ядер. Будова атома

Розділ 12. Теорія відносності.

Зміст: Елементи теорії відносності.


3. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів


Кількість годин

денна форма

усього

лекцій

практичних

лабораторні

індивідуальні

самостійно

1

2

3

4

5

6

7

Вступний курс

14


12

2


14

Кінематика.

16


1616

Динаміка

24


22

2


24

Елементи статики, гідростатики і гідродинаміки

12


10

2


12

Молекулярна фізика і термодинаміка.

24

4

18

2


24

Електростатика.

14

2

1214

Постійний електричний струм

8


4

4


8

Магнетизм і електромагнетизм.

8


88

Коливання і хвилі. Змінний струм.

12

2

8

2


12

Оптика.

18

10

4

4


18

Фізика атома і атомного ядра.

6

2

2

2


6

Теорія відносності.

2


2


4. Теми лекційних та семінарських (практичних, лабораторних) занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин


Семестр 1Вступний курс


1

Практ. Фізика наука про природу

2

2

Практ. Фізичне тіло. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання.

2

3

Практ. Скалярні і векторні величини. Дії над векторами.

2

4

Лаб. раб. 1 «Вимірювання лінійних величин».

2

5

Контрольна робота 1 «Вступний курс з фізики».

2


Кінематика


6

Практ. Кінематика прямолінійного руху. Прямолінійний рівномірний. Складний рух. Вирішення задач.

2

7

Практ. Прямолінійний нерівномірний рух. Равноперемінний рух. Вирішення задач.

2


8

Практ. Вільне падіння тіл. Рух тіла вертикально вгору. Вирішення задач.

2

9

Практ. Рівномірний рух точки по колу. Вирішення задач.

2

10

Контрольна робота 2 «Кінематика матеріальної точки»

2


ДИНАМІКА


11

Практ. Сила. Інерція. Перший закон Ньютона. Інертність. Маса. Другий закон Ньютона. Вирішення задач.

2

12

Практ. Третій закон Ньютона. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Вирішення задач

2

13

Практ. Сили в механіці. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння (закон гравітації). Вага тіла. Вирішення задач.

2

14

Практ. Тертя. Сила тертя. Види тертя. Вирішення задач.

2

15

Практ. Деформація. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Вирішення задач.

2

16

Контрольна робота 3 «Динаміка матеріальної точки».

2

17

Лаб. раб. 2 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання».

2


СТАТИКА.


18

Практ. Механічна робота. Потужність Енергія. Закон збереження енергії. ККД. Вирішення задач.

2


ГІДРОСТАТИКА


19

Практ. Щільність речовини. Агрегатний стан речовини. Тиск. Закон Паскаля. Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Тиск рідини на дно і стінки посудини Закон Архімеда. Умови плавання тіл.. Вирішення задач.

2

20

Лаб. раб. 3 «Визначення щільності речовини».

2

21

Самостійна робота «Статика. Механічна робота. Потужність. Енергія ». «Гідростатика».

2


Разом за 1 семестр

42


Семестр 2МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА


1

Лекція. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Температура. Шкали температур. Зв'язок кінетичної енергії теплового руху молекул і температури. Вирішення задач.

2

2

Лекція. Кристалічні і аморфні тіла. Плавлення питома теплота плавлення. Властивості газів Газові закони. Вирішення задач.

2


ТЕРМОДИНАМІКА


3

Практ. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Рівняння теплового балансу. Вирішення задач.

2

4

Лаб. раб. 4 «Визначення питомої теплоємності тіла і к.к.д. нагрівача ».

2

5

Практ. Питома теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівача.

2

6

Практ. Адіабатний процес. Теплова машина. Випаровування і конденсація.

Абсолютна і відносна вологість. Вирішення задач.

2

7

Контрольна робота 4 «Молекулярна фізика. Термодинаміка ».

2


ЕЛЕКТРОСТАТИКА


8

Лекція. Провідники і діелектрики в електричному полі.

2

9

Практ. Робота по переміщенню заряду в електростатичному полі. Поняття про потенціал і різниці потенціалів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. Вирішення задач.

2

10

Контрольна робота 5 «Електростатика».

2


ЕЛЕКТРОДИНАМІКА


11

Практ. Закон Ома для ділянки електричного кола. Опір провідників. З'єднання провідників. Одиниця опору. Питомий опір провідників. Реостати. Вирішення задач.

2

12

Лаб. раб. 5 «Визначення питомого опору провідника».

2

13

Практ. Закон Ома для повного кола. Послідовне і паралельне з'єднання джерел струму. Вирішення задач.

2

14

Практ. Робота і потужність постійного струму. Коефіцієнт корисної дії джерела струму. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.Вирішення задач.

2

15

Лаб. раб. 6 «Дослідження залежності потужності лампи розжарювання від напруги на її затискачах».

2


ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ


16

Лекція. Постійні магніти. Магнітне поле. Сила, яка діє на провідник зі струмом в магнітному полі. Однорідне магнітне поле. Індукція магнітного поля. Вирішення задач.

2

17

Практ. Магнітні властивості речовини. Магнітний потік. Сила Лоренца. Вирішення задач.

2

18

Контрольна робота 6 «Електродинаміка та Електромагнетизм».

2


МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ.


19

Практ. Математичний маятник. Фізичний маятник. Вирішення задач.

2

20

Практ. Механічні хвилі. Звук. Вирішення задач

2

21

Лаб. раб. 7 «Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою маятника».

2

22

Самостійна робота «Механічні коливання і хвилі»

2


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ


23

Практ. Трансформатор. Передача електричної енергії на відстані. Вирішення задач.

2

24

Контрольна робота. 7 «.Електромагнітние коливання і хвилі.»

2


ОПТИКА. БУДОВА АТОМА


25

Лекція. Побудова зображень в плоскому і сферичному дзеркалах. Вирішення задач.

2

26

Лекція. Закони заломлення.

2

27

Лекція. Повний внутрішньо віддзеркалення світла. Вирішення задач.Проходження світла через плоско-паралельну пластинку і тригранну призму. Вирішення задач.

2

28

Лекція. Збирають і розсіюють лінзи. Побудова зображень в лінзах.Вирішення задач.

2

29

Лекція. Оптичні прилади.

2

30

Лаб раб. 8 «Вимірювання показника заломлення органічного скла»

2

31

Лаб раб. 9 «Визначення головної фокусної відстані і оптичної сили збиральної лінзи»

2

32

Контрольна робота 8 «Геометрична оптика»

2

33

Лекція. Поняття про ядерні сили. Дефект маси атомних ядер.

2

34

Контрольна робота 9 «Фізична оптика. Будова атома ».

2


Разом за 2 семестр

68


Разом – 110

5. Завдання для самостійної роботи


з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1

Підготовка до занять.

55

2

Принцип відносності Галілея. Рух під дією сили тяжіння. Невагомість.

2

3

Динаміка криволінійного руху .. Рух штучних супутників Землі. Розрахунок першої космічної швидкості

2

4

Основи гідродинаміки. Рівняння Бернуллі.

2

5

Взаємодія молекул речовини в різних агрегатних станах. Сила взаємодії молекул. Потенційна енергія взаємодії молекул.

2

6

Особливості розширення води. Властивості рідин. Поверхневий шар рідини і його властивості: молекулярне тиск, поверхнева енергія, поверхневий натяг.

2

7

Змочування. Капілярні явища.

2

8

Використання першого закону термодинаміки до ізопроцессам. Адіабатний процес

2

9

Робота газу. Цикл Карно. Ідеальний тепловий двигун. Другий закон термодинаміки.

2

10

Провідник в електричному полі. Електричний диполь.Діелектрик в електричному полі.

2

11

Електричний струм в газах і у вакуумі. Несамостійний і самостійний газові розряди. Плазма

2

12

Електропровідність напівпровідників Електронно-дірковий перехід. Транзистор

2

13

Постулати теорії відносності. Перетворення Лоренца. Теорема додавання швидкостей Ейнштейна

2

14

Відносність довжин і інтервалів часу

2

15

Залежність маси від швидкості. Закон взаємодії маси і енергії.

2

16

Современниё наукові картини світу.

2


Разом

856. Індивідуальні завдання

не заплановано

7. Методи контролю

Поточний контроль проводиться на кожному занятті. За його допомогою перевіряється рівень сформованості навичок і вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності у соціально-побутовій, навчально-професійній та соціокультурній сферах спілкування.


Підсумковий контроль залік (у письмовій формі) проводиться у кінці семестру та єкзамен (у письмовій формі) проводиться у кінці 2-го семестру.

8. Схема нарахування балів

Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання залікової роботи

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання

Сума

Розділ 1

Розділ 2

Контрольна робота, передбачена навчальним планом

Індивідуальне завдання

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5100
Т1, Т2 ... – теми розділів.


Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену або залікової роботи


Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Екзамен

(залікова робота)

Сума

Розділ 1

Розділ 2

Контрольна робота, передбачена навчальним планом

Індивідуальне завдання

Разом

Т1

Т2

Т3

Т4

100


Т1, Т2 ... – теми розділів.

Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільноПерелік питань, які виносяться на іспит з фізики.

1. Механічне двіженіе.Тело відліку. Система координат. Система відліку. Матеріальна точка.

2. Фізична величина. Скалярні і векторні величини. Сума векторів. Розкладання вектора на складові вектора.

3. Характеристики механічного руху: траєкторія і швидкість. Переміщення, шлях, час, прискорення. Види механічного руху.

4. Прямолінійний рівномірний рух.

5. Прямолінійний нерівномірний рух.

6. Прямолінійний равнопеременное рух. Його види: равноускоренное і равнозамедленно руху.

7. Вільне падіння. Рух тіла, кинутого вертикально вгору.

8. Рівномірний рух точки по колу.

9. Інерція. Інерціальна система відліку. Сила. Перший закон Ньютона.

10. Сила. Маса. Другий закон Ньютона. Імпульс тіла, імпульс сили.

11. Третій закон Ньютона. Закон збереження імпульсу.

12. Сила тяжіння. Вага тіла. Закон всесвітнього тяготіння.

13. Тертя. Види тертя. Сила тертя. Рівняння руху, з урахуванням сили тертя при русі тіл по горизонтальній і похилій поверхні

14. Деформація, Види деформації. Сила пружності. Закон Гука.

15. Механічна робота і потужність. Коефіцієнт корисної дії.

16. Механічна енергія та її види. Закон збереження і перетворення енергії в механічних процесах.

17. Статика. Умови рівноваги для тіл, які не мають осі обертання. Плече сили. Момент сили. Умови рівноваги для тіл, які мають вісь обертання. Види рівноваги. Центр ваги.

18. Тиск. Тиск на дно і стінки посудини. Закон Паскаля. Закон сполучених посудин, Гідравлічний прес.

19. Атмосферний тиск. Досвід Торічеллі. Одиниці виміру атмосферного тиску.

20. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

21. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (м.-к.т.) будова речовини. Рух молекул. Взаємодія молекул. Агрегатні стани речовини.

22. Кількість речовини. Молярна маса. Нормальні умови. Моль. Число Авогадро. Маса молекули.

23. Температура. Термодинамічна температура. Кінетична енергія теплового руху молекул.

24. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу. (Менделєєва-Клапейрона).

25. Параметри, що характеризують стан ідеального газу. Газові закони: Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля. Об'єднаний газовий закон.

26. Внутрішня енергія тіла. Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Питома теплоємність речовини. Рівняння теплового балансу.

27. Паливо. Види палива. Питома теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівача. Теплова машина.

28. Кристалічні і аморфні тіла. Теплове розширення твердих тіл: лінійне і об'ємне.

29. Плавлення і затвердіння. Питома теплота плавлення. Графіки цих процесів.

30. Випаровування і його види: випаровування і кипіння. Залежність температури кипіння від тиску. Конденсація Графіки цих процесів.

31. Випаровування. Фактори, що впливають на швидкість випаровування. Пар насичений і ненасичений

32. Вологість повітря. Абсолютна і відносна вологість. Точка роси. Вимірювання вологості повітря. Психрометр, гігрометр.

33. Електризація тіл. Види електризації. Два роду зарядів. Їх взаємодія. Електроскоп. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

34. Електричне поле. Силові лінії електричного поля. Напруженість електричного поля. Її одиниці виміру. Принцип суперпозиції. Однорідне поле.

35. Робота сил електричного поля по переміщенню заряду. Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості поля з різницею потенціалів.

36. Електроємність провідника. Конденсатор. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора.

37. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Дія електричного струму. Струм в різних середовищах.

38. Сила струму. Напрямок струму. Вимірювання сили струму Електричне коло.

39. Опір провідника. Питомий опір. Залежність опору від температури. Надпровідність. Закон Ома для ділянки електричного кола.

40. З'єднання провідників: послідовне і паралельне. Закони послідовного і паралельного з'єднання провідників. Провідність.

41. Джерело струму. Електрорушійна сила (ЕРС) джерела струму. Закон Ома для повного кола.

42. Робота і потужність електричного струму. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

43. Взаємодія струмів. Магнітне поле, як особливий вид матерії. Магніти. Лінії магнітної індукції.

44. Магнітне поле прямолінійного струму, кругового струму і соленоїда. Правило гвинта.

45. Сила взаємодії струмів. Магнітна проникність середовища.

46. Однорідне магнітне поле. Дії магнітного поля на прямолінійний провідник зі струмом. Вектор магнітної індукції. Сила Ампера. Магнітний потік. Правило лівої руки. Сила Лоренца.

47. Електромагнітна індукція. Електрорушійна сила індукції. Індукційний струм. Правило правої руки. Правило Ленца.

48. Явище самоіндукції. Електрорушійна сила самоіндукції. Індуктивність провідника. Енергія магнітного поля.

49. Коливальний рух. Характеристики коливального руху. Гармонійне коливання. Рівняння гармонійного коливання і його графік.

50. Математичний маятник. Закони математичного маятника. Затухаючі і незгасаючі коливання. Резонанс.

51. Поширення коливань у пружному середовищі. Механічні хвилі. Види хвиль: поперечні та поздовжні. Довжина хвилі. Частота і швидкість хвилі.

52. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Сила звуку. Висота тону і тембр звуку. Ультразвук і його застосування.

53. Коливальний контур. Електромагнітні коливання. Формула Томсона. Електромагнітні хвилі.

54. Змінний струм. Період і частота змінного струму. Характеристики змінного струму: сила струму, напруги і ЕРС

55. Трансформатор. Його пристрій, принцип роботи і застосування. Коефіцієнт трансформації.

56. Джерела світла. Промінь світла. Поширення світла Досвід Майкельсона. Швидкість світла.

57. Закони відбиття світла. Дзеркала. Побудова зображення в плоскому дзеркалі і сферичних дзеркалах.

58. Закони заломлення світла. Показник заломлення світла. Повне внутрішнє відбиття. Хід променів в призмі і плоскопараллельной пластині.

59. Лінзи та їх види. Побудова зображень в лінзах. Використання лінз. Формула лінзи.

60. Хвильова природа світла. Інтерференція світла. Когерентність. Дифракція світла. Дифракційна решітка.

61. Дисперсія світла. Спектр. Види спектрів. Невидимі промені. Шкала електромагнітних хвиль.

62. Явище фотоефекту. Види фотоефекту. Досліди Столєтова. Закони фотоефекту.

63. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Квантова природа світла. Фотон. Енергія фотона. Зв'язок між масою і енергією.

64. Досвід Резерфорда. Будова атома. Електронна оболонка і ядро. Постулати Бора. Випромінювання і поглинання енергії атомом.

65. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Радіоактивність. Ядерні реакції.

66. Явище ядер урану. Ланцюгова ядерна реакція. Використання ядерної енергії.

67. Елементарні частинки. Методи реєстрації заряджених частинок.


9. Рекомендована література


Основна література

1. Бондарь А.М., Чекарев М.А., Троицкая В.В. Физика [методические указания для студентов иностранцев подготовительного факультета] – Х.: ХГУ, 1990. – 125 с.

2. Вердеревская Н.Н., Егорова С.П. Сборник задач и вопросов по физике – М. «Высшая школа», 1980. – 216 с.

3. Корочкина Л.Н., Каурова А.С. Шутенко Л.Д. Стасюк Б.П. Физика [Учебное пособие для студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов] – М.: «Высшая школа», 1983. – 392 с.

4. Русско-украинско-арабский словарь физических терминов для иностранных студентов: Учебное пособие /Бондарь А.М., Ушакова В.С., Шалаев В.А. и др. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2011. – 52с.

5. Русско-украинско-китайский словарь физических терминов для иностранных студентов: Учебное пособие /Бондарь А.М., Ушакова В.С., Шалаев В.А. Джин Юн. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2011. – 52с.

6. Русско-украинско-французский словарь физических терминов для иностранных студентов: Учебное пособие /Бондарь А.М., Ушакова В.С., Шалаев В.А. и др. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2012. – 60с.

7. Русско-украинско-английский словарь физических терминов для иностранных студентов: Учебное пособие /Бондарь А.М., Ушакова В.С., Шалаев В.А. и др. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2012. – 60с.


Допоміжна література

1. Методические указания к выполнению лабораторных работ по физике для студентов-иностранцев подфака / Бондарь А.М., Чекарев М.А., Шалаев В.А. – Ротопринт ХГУ, 1980. – 22с.

2. Задания для стартового контроля знаний по физике на подфаке / Бондарь А.М., Чекарев М.А., Шалаев В.А., Троицкая В.В. – Харьк. Филиал межвуз. Полигр. Предпр., 1985. – 22с.

3. Методические указания по выполнению домашних заданий, контрольных и самостоятельных работ по физике, часть 1 / Бондарь А.М., Чекарев М.А., Шалаев В.А. – Харьк. Филиал межвуз. Полигр. Предпр., 1986. – 42с.

4. Методические рекомендации и дидактический материал для самостоятельной подготовки студентов иностранцев к семинарским и практическим занятиям и контрольным работам по физике. / Бондарь А.М., Чекарев М.А., Шалаев В.А., Груцяк В.И. – Харьк. Филиал межвуз. Полигр. Предпр., 1988. – 42с.


10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

1. ЦМО ХНУ имени В.Н. Каразина: http://www-center.univer.kharkov.ua/natur/ru/dist.php?dist=phys

2. Дистанційний курс з фізики http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=881