Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Кафедра мовної підготовки 1

Головна

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів для закордонних країн посідала важливе місце в навчальній роботі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (раніше ― Державного університету імені О.М. Горького) ще з 60-х років ХХ століття.

Так, у 1961 році було засновано підготовчий факультет для іноземних громадян, у майбутньому студентів університету. Невдовзі, в 1964 році, від нього відділили секцію, до складу якої увійшли 6 викладачів (Жукова Л.А., Ступницька М.А., Побеленська В.М., Стеценко Л.І., Кобцева І.Ф., Литовкіна З.А.) на чолі з доц. З.А. Литовкіною. За декілька років контингент іноземних студентів збільшився, кількість викладачів зросла до 13, і в 1968 році на основі секції була створена нова структура – кафедра російської мови основних факультетів при деканаті з роботи з іноземними студентами. Окрім вищевказаних, до складу кафедри увійшли наступні викладачі: Башкірова М.А., Білик В.М., Давидова А.М., Лигачова Ю.А., Луценко В.Д., Піротті Н.В. Кафедру очолила доц. Федотова Н.А.

Н.А. Федотова ― генератор ідей і взірець керівника, завідувач кафедри, організатор і перший керівник міського методичного об’єднання викладачів РМІ. Праця Н.А. Федотової неодноразово отримувала високу оцінку. Це й орден Дружби народів, і медаль О.С. Пушкіна.

Наукові зусилля кафедри наприкінці 60-х – 70-ті років були зосереджені на розробці Тематичних комплексів зі спеціальності для студентів різних факультетів університету. Велика увага приділялася створенню посібників з навчання спілкування в соціокультурній сфері, лінгвокраїнознавчих матеріалів. Ця робота проходила у руслі договору з сектором лінгвокраїнознавства Інституту російської мови ім. О.С.Пушкіна (Москва).

Наприкінці 70-х рр. за ініціативи та під керівництвом Н.А.Федотової на кафедрі був розроблений та складений типовий комплексний план, орієнтований на усі види мовленнєвої діяльності. У подальшому він отримав широке застосування по всій країні.

На кафедрі встановилася традиція приділяти багато уваги соціальній та культурній адаптації іноземних студентів. Часто проводилися олімпіади з російської мови, поетичні конкурси, літературно-музичні вечори, тематичні уроки тощо.

Серйозне творче ставлення колективу викладачів до навчальної роботи, успішні пошуки нових форм і методів викладання були відзначені грамотою ВДНГ (де були представлені стенди, що відображають роботу кафедри).

Кафедра стала центром методичної підготовки викладачів РМІ. Н.А.Федотова очолила міське методичне об’єднання, при якому працювала школа молодого викладача.

З 1984 р. по 2005 р. завідувачем кафедри була доцент, а пізніше доктор педагогічних наук, професор А.Б.Чистякова. Кафедра стала називатися кафедрою мовної підготовки й деякий час здійснювала навчання на початковому та основному етапах. У ці роки співробітниками кафедри були захищені кілька кандидатських дисертацій; кандидати наук, доценти Л.Б.Бєй, Н.П.Доценко, І.П.Поборча, В.М.Кравченко, Н.В.Піротті розробляли концептуальні засади викладання російської мови як іноземної: навчання мови спеціальності, викладання граматики, навчання читання художнього тексту.

Кафедра продовжувала проводити курси підвищення кваліфікації для викладачів вищих та середніх навчальних закладів. А.Б.Чистякова, Н.П.Доценко, В.М.Кравченко, В.Д.Луценко, Т.М.Алексеєнко, А.М.Давидова читали лекції за основними напрямками методики викладання РМІ.

Велика кількість викладачів кафедри працювала в зарубіжних навчальних закладах: А.Б.Чистякова (Куба, Малі), А.М.Давидова (Гвінея), Л.А.Жукова (В’єтнам), Л.П.Саніна (Кампучія), В.М.Кравченко (Китай), В.Д.Луценко (Угорщина, Непал), Л.О.Куплевацька (Афганістан), Н.П.Доценко (Чехословаччина), Л.М.Удоденко (Югославія), О.В.Денисова (Фінляндія, Велика Британія), О.Д.Брусенцова (Китай), Н.І.Ушакова (США), І.В.Петров, О.А.Скляренко (Китай).

Починаючи з 1981 року колектив кафедри регулярно поповнювався випускниками відділення РМІ філологічного факультету: І.П.Петренко, Є.М.Резниченко, В.Б.Коробейников, А.І.Бацій, Л.О.Куплевацька, Н.І.Ушакова, А.Л.Ружинський, Л.Е.Ільїна, О.М.Тростинська. Багато з них стали кандидатами наук, доцентами, провідними спеціалістами в організації навчального процесу.

З 2005 р. по наш час кафедрою керує доктор педагогічних наук, професор Н.І.Ушакова, спеціаліст із теорії підручника з мови навчання для іноземних студентів. За останні роки кафедрою проведена величезна робота з забезпечення навчального процесу підручниками й навчальними посібниками: підготовлені навчальні комплекси з української та російської мови для іноземних студентів-філологів, студентів медико-біологічного профілю, економістів, студентів природничонаукових факультетів.

Викладачами кафедри розроблені спецкурси:

 • Країнознавство України
 • Словотвір
 • Стилістика
 • Лінгвокраїнознавство
 • Методика викладання російської мови як іноземної
 • Практика перекладу

Кафедрою виконано переробку програм з російської мови відповідно до вимог Болонського процесу, створено єдину програму для студентів I-IV курсів нефілологічного профілю, програму для іноземних аспірантів.

Важливим напрямком роботи кафедри є розробка методичних засад викладання іноземцям української мови:

 • «Практична українська мова» для студентів із країн СНД
 • Ділова українська мова
 • Українська мова професійної спрямованості
 • Українська мова
 • Сучасна Українська мова

З 1997 року кафедра видає збірник наукових праць ВАК «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», у редколегії працюють професор Н.І.Ушакова, доцент О.М.Тростинська, доцент В.В.Місеньова. Секретар збірника О. О. Тітаренко.

Зусиллями кафедри спільно з іншими структурами ЦМО щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки».

Викладачі кафедри працюють над кандидатськими й докторськими дисертаціями, постійно підвищують свій професійний рівень. Кафедра була організатором підвищення кваліфікації для колег з багатьох вузів України.

На кафедрі працює проблемна група, що займається розробкою завдань для комп’ютерного тестування, підготовлено матеріали для тестування студентів хімічного, фізичного, біологічного, соціологічного, історичного, філософського, економічного, екологічного, геолого-географічного, медичного, механіко-математичного, радіофізичного факультетів, факультету іноземних мов, міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу, комп’ютерних наук. Створюються мультимедійні супроводи для навчальних посібників, інтерактивні матеріали.

Розвиток міжнародного співробітництва в області вищої освіти відкриває широкі перспективи для вдосконалення мовної підготовки іноземних студентів вузів України, а також вимагає від викладачів постійного професійного й наукового росту. Колектив кафедри багато працює задля того, щоб іноземні студенти могли отримувати повноцінну підготовку за своїми спеціальностями, а також для їх культурного розвитку та соціокультурної адаптації.