ПРОГРАМА

СТАНДАРТИЗОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ З ЧИСЛА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

З МОВИ НАВЧАННЯ (АНГЛІЙСЬКОЇ)Вступ

Програму стандартизованого оцінювання розроблено відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 859 від 14.06.2017 року «Щодо оцінювання іноземних студентів з мови навчання». Програма призначена для іноземних громадян, які виявили намір здобувати вищу освіту на території України і володіють мовою навчання (українською, англійською, російською) в обсязі, який співвідноситься з рівнем «незалежного користувача» (згідно з класифікацією Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Іспит для стандартизованого оцінювання студентів з числа іноземних громадян та осіб без громадянства з мови навчання (далі – Мовний іспит) визначає рівень знань іноземної мови та перевіряє комунікативну компетентність, володіння словниковим запасом і граматичними структурами, які відповідають рівню В1 за стандартами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.


1. Мета та завдання Мовного іспиту

Мовний іспит має на меті визначення рівня підготовки студентів з числа іноземних громадян та осіб без громадянства (далі – кандидати) з іноземної мови з огляду на актуальність інтеграції освітньої системи України в європейський і світовий освітній простір, а також для забезпечення якісної підготовки фахівців з числа іноземців та осіб без громадянства. Програма Мовного іспиту засвідчує перехід від навчання володіння іноземною мовою до використання її як засобу здобуття необхідної інформації та обміну нею. Під час Мовного іспиту кандидати повинні продемонструвати високий рівень сформованості мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетентностей.

Мовна компетентність передбачає володіння кандидатом фонетичними, орфоепічними, лексичними, орфографічними, граматичними та стилістичними нормами сучасної іноземної мови.

Мовленнєва компетентність охоплює вміння кандидата сприймати та відтворювати інформацію.

Соціокультурна компетентність включає знання кандидата з країнознавства, культурології, фонові знання тощо, а також уміння використовувати ці знання в різних мовних ситуаціях у процесі спілкування з представниками інших культур.


2. Вимоги до вмінь і навичок

Складниками мовленнєвої діяльності є рецептивні та продуктивні вміння.

Комунікативна мовленнєва компетентність кандидата має вияв у виконанні різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: сприймання, продукування, інтеракція або медіація (зокрема усна або письмова). Кожен з цих типів діяльності може бути пов’язаний з текстами або в усній, або в письмовій, або в обох формах.

До рецептивних умінь належать читання та слухання.


Читання

Мовний іспит передбачає оцінювання вміння читати автентичні тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі, з повним розумінням прочитаного; виокремлювати основну інформацію та диференціювати її від допоміжної; уміти розуміти особливості організації тексту та його структури, розуміти позиції авторів, робити висновки та вміти висловлювати власне ставлення до прочитаної інформації.

Типи текстів:


Слухання

Мовний іспит передбачає оцінювання вміння зрозуміти основний текст певної тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого. Час звучання запропонованих автентичних фрагментів – до 2 хвилин.

Кандидат має продемонструвати розуміння основного змісту прослуханих текстів (оголошень, радіопередач, інтерв’ю на актуальні теми або на теми особистих чи професійних інтересів тощо); уміння вибрати потрібну інформацію з почутого, використовуючи лінгвістичну й контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.


До продуктивних умінь належать письмо та говоріння.


Письмо

Мовний іспит визначає рівень сформованості вмінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, пов’язаних з реаліями повсякденного життя. Ця частина Мовного іспиту передбачає створення власного письмового висловлення, написання короткого повідомлення у формі листівки, офіційного або неофіційного листа (у тому числі електронного), написання розповіді тощо.

Кандидат має продемонструвати вміння писати особисті листи або повідомлення, використовуючи формули мовленнєвого етикету; розповідати про окремі факти та події свого життя, висловлювати власні міркування й почуття, описувати плани на майбутнє.

Завдання для письмового висловлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких чітко визначені мета й об’єкт спілкування. Обсяг письмового висловлення – щонайменше 100 слів.


Говоріння

Мовний іспит передбачає створення власного висловлення в усній формі до запропонованої комунікативної ситуації. Під час іспиту оцінюють зміст і комунікативну наповненість, ефективність і повноту розкриття ситуації, адекватність наданої інформації, правильність уживання застосованих лексичних одиниць і граматичних конструкцій, доречність і точність використання їх в усному мовленні.

Кандидат має розповідати про окремі факти та події свого життя, описувати плани на майбутнє; висловлювати власні міркування й почуття, особисте ставлення до фактів чи подій; формулювати критичну оцінку фактів; включати до свого мовлення елементи аргументації.


3. Характер мовного матеріалу


Граматичний мінімум з англійської мови (не є об’єктом контролю)

1. Структура речення. Розповідне, питальне та заперечне речення. Типи

питальних речень.

2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.

3. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий).

4. Система часів. Активний і пасивний стан.

5. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would.

6. Функції дієслів із закінченнями -ing, -ed.

7. Умовні речення (І та ІІ типу).

8. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.

9. Артикль. Означений, неозначений, нульовий.

10. Займенник (загальні відмінності). Особові, присвійні, вказівні займенники. Неозначені займенники some, any, заперечний займенник no та похідні від них. Кількісні займенники many, any, few. Неозначно-особовий займенник one. Підсилювальні та зворотні займенники.

11. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння.

12. Числівник. Кількісні та порядкові числівники.

13. Ознаки підрядних речень: додаткових, означальних, умовних; ознаки сполучникового та безсполучникового підпорядкування.

14. Безособові форми дієслова. Дієприкметник I, II. Інфінітив. Ґерундій.

15. Модальні дієслова та їх еквіваленти.


Лексичний мінімум з англійської мови

Лексичний мінімум має містити щонайменше 2 500 слів і словосполучень, що відповідає широкому профілю навчального закладу. Активний лексичний мінімум має містити щонайменше 1 200 слів і словосполучень.


Перелік мовних ситуацій

Навчальні мовні ситуації, у яких кандидат використовує лексичний і граматичний матеріал, згруповано в рамках різних галузей, які є центром уваги в окремих актах спілкування, а саме:

1. Персональна ідентифікація.

2. Житло та домівка: будинок, кімната.

3. Повсякденне життя.

4. Родинні стосунки, сімейні свята.

5. Вільний час, розваги, відпочинок.

6. Подорожі.

7. Стосунки з іншими людьми.

8. Здоров’я та догляд за тілом.

9. Здоровий спосіб життя, режим дня.

10.Освіта: моя школа, мій університет.

11.Їжа та напої (традиційні страви України).

12.Місця відпочинку, дозвілля.

13.Студентське життя.

14. Улюблені навчальні предмети.

15. Іноземні мови в житті людини.


4. Порядок проведення Мовного іспиту

Мовний іспит проводять відповідно до Концепції та до Наказу Міністерства освіти і науки України № 859 від 14.06.2017 року «Щодо оцінювання іноземних студентів з мови навчання».


5. Структура Мовного іспиту

Мовний іспит передбачає два субтести для комплексного оцінювання рівня сформованості мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетентностей:

письмовий субтест на текстовому матеріалі соціально-культурного, офіційно-ділового та побутового змісту (види мовленнєвої діяльності – аудіювання, читання, письмо);

усний субтест, що ґрунтується на фаховому змісті та враховує потреби навчально-професійної комунікації (вид мовленнєвої діяльності – говоріння).